รับทำวีซ่าเชียงใหม่ ขอคำปรึกษาฟรี | ทุกปัญหาวีซ่า เราช่วยคุณได้

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน Tourist-Visitor Visa

Knight Visa Chiangmai (ไนท์วีซ่าเชียงใหม่) เชียงใหม่รับทำวีซ่าทุกประเภท วีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยือน (แฟน /เพื่อน/ครอบครัว) ขั้นตอนการดำเนินการของแต่ละประเทศจะแตกต่างไป แต่ที่สำคัญในทุกประเทศนั้น คือ การที่ผู้ขอต้องแสดงสถานะให้ชัดเจน ในกรณีที่มีผู้เชิญมา ต้องมีหนังสือเชิญจากประเทศผู้เชิญ และแสดงเอกสาร หลักฐานความสัมพันธ์ให้ชัดเจน รวมถึงเอกสารจากผู้เชิญ (Sponsor) เพื่อแสดงสถานะของผู้เชิญ

หลักสำคัญในการสมัครวีซ่า
 • ผู้สมัครต้องแสดงสถานะ การเงิน การงาน ความสัมพันธ์ในประเทศไทยที่ชัดเจน
 • หากผู้สมัคร มีผู้สนับสนุน (Sponsor) เป็นผู้ออกค่าใช่จ่ายในการเดินทาง ต้องแสดงเอกสารความสัมพันธ์ให้ชัดเจน
 • ทำตามเงื่อนไขในการสมัครประเภทวีซ่านั่นๆ อย่างเคร่งครัด
 • ในกรณีที่ผู้สมัครมมีผู้สนับสนุน (Sponsor) เป็นชาวต่างชาติ (แฟน) ต้องเอกสารหลักฐานความสัมพันธ์ ที่น่าเชื่อถือในการพิจารณาต่อสถานทูต
Our Service
 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสารและผู้สนับสนุน (Sponsor)
 • ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
 • การดำเนินขั้นตอนการขอใบเชิญจากผู้เชิญ (Invitation Letter)
 • ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข
 • การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
 • การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต (สำคัญมาก)
ขั้นตอนการดำเนินการ
 • Step1 : ทำสัญญาและชำระส่วนมัดจำค่าบริการบางส่วน หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์คุณและ Sponsor ที่สำนักงาน (และอาจสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือทาง Email)
 • Step2 : ทางเราจะประชุมเพื่อกำหนดขั้นตอนการดำเนิการและระยะเวลาการดำเนินการให้กับ คุณและส่งรายการเอกสารให้กับคุณและ Sponsor รวมถึงการออกแบบการนำเสนอให้กับคุณ
 • Step3 : ติดตามและให้คำปรึกษาด้านเอกสารจากทางคุณ และ Sponsor.
 • Step4 : รวบรวมเอกสาร เพื่อแปลเอกสาร กรอกฟอร์ม จัดวางเอกสาร เขียนจดมายอธิบาย ซ้อมสัมภาษณ์ให้กับคุณ นัดหมายยื่นสมัครวีซ่า กับทางสถานทูต.
 • Step5 : ยื่นใบสมัครและเอกสารให้กับคุณ ยังสถานทูตหรือเอเจนซี่ของสถานทูต ติดตามผล

หากคุณมีปัญหาทางด้านเอกสาร ข้อมูล หรือเงื่อนไขการสมัครวีซ่า ขอรับความช่วยเหลือจากทางเราได้

คำถาม

ระยะการอนุมัติวีซ่าท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน แต่ละสถานทูตจะไม่เท่ากันอยู่ที่เงื่อนไขแต่ละสถานทูต อาทิ

 • สถานทูตอังกฤษ ตามระยะขอ แต่ไม่เกิน 6 เดือน
 • สถานทูตออสเตรียเลีย ตามระยะขอ แต่ไม่เกิน 3 เดือน
 • กลุ่มเชงเกน(ยุโรป) ตามระยะขอ แต่ไม่เกิน 3 เดือน
 • สถานทูตอเมริกา ตามระยะขอ แต่ไม่เกิน 10 ปี

ในบางกรณีอาจขอวีซ่าท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน แบบระยะยาวได้ แต่ตามเงื่อนไขสถานทูตนั้น

ต้องแสดงการเงินและหลักฐานอื่นๆที่จำเป็น ต่อการยืนยันสถานนะภาพในประเทศไทย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่าเราจะเดินทางกลับมายังประเทศไทยก่อนวีซ่าหมดอายุอย่าง แน่นอน

เข้าใจกฎและเงื่อนไขของสถานทูตอย่างชัดเจน การนำเสนอเอกสารทั้งผู้สมัครและผู้สนับสนนุ(Sponsor) อย่างครบถ้วน อย่างชี้แจ้งข้อมูลเอกสาร หลักฐาน ใบสมัคร อย่างเป็นระบบ

หากทางลูกค้าตกลงให้ทางเราช่วยเหลือคุณทางลูกค้าต้องทำสัญญาการทำงานกับทางเรา สามารถมาทำสัญญาที่สำนักงาน หรือส่งสัญญาการทำงานทางEmail หรือ Fax หลังจากนั้นทางเราจะดำเนินการสัมภาษณ์และประชุมงาน เพื่อส่งรายการเอกสารในการสมัครวีซ่าและกำหนดระยะเวลาการทำงาน

ทางเราจะดูแลช่วยเหลือคุณ ตั่งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลประเมินโอกาส รายการเอกสารที่ต้องใช้ยื่นสมัครทั้งของผู้สมัครและผู้สนับสนนุ(Sponsor) การกรอมฟอร์ม จัดเอกสาร ออกแบบการนำเสนอเอกสาร การเขียนคำชี้แจ้งต่อสถานทูต ซ้อมสัมภาษณ์ ยื่นใบสมัครเข้าสถานทูต

ทุกปัญหาของการขอวีซ่า เราช่วยคุณได้แน่นอน

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา