รับทำวีซ่าเชียงใหม่ ขอคำปรึกษาฟรี | ทุกปัญหาวีซ่า เราช่วยคุณได้

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

วีซ่าแคนาดา Canada Visa

รับทำวีซ่าแคนาดา Canada Visa

รับทำวีซ่าแคนาดา วีซ่าท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือนประเทศแคนาดา

Knight Visa Chiangmai (ไนท์วีซ่าเชียงใหม่)
เชียงใหม่รับทำวีซ่าแคนาดาและการขอวีซ่าประเภทวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยือนแคนาดา (แฟน /เพื่อน/ครอบครัว) ขั้นตอนการดำเนินการของแต่ละประเทศจะแตกต่างไป แต่ที่สำคัญในทุกประเทศนั้น คือ การที่ผู้ขอต้องแสดงสถานะให้ชัดเจน ในกรณีที่มีผู้เชิญมา ต้องมีหนังสือเชิญจากประเทศผู้เชิญ และแสดงเอกสาร หลักฐานความสัมพันธ์ให้ชัดเจน รวมถึงเอกสารจากผู้เชิญ (Sponsor) เพื่อแสดงสถานะของผู้เชิญ

หลักสำคัญในการสมัครวีซ่าประเทศแคนาดา
– ผู้สมัครต้องแสดงสถานะ การเงิน การงาน ความสัมพันธ์ในประเทศไทยที่ชัดเจน
– หากผู้สมัคร มีผู้สนับสนุน (Sponsor) เป็นผู้ออกค่าใช่จ่ายในการเดินทาง ต้องแสดงเอกสารความสัมพันธ์ให้ชัดเจน
– ทำตามเงื่อนไขในการสมัครประเภทวีซ่านั่นๆ อย่างเคร่งครัด
– ในกรณีที่ผู้สมัครมีผู้สนับสนุน (Sponsor) เป็นชาวต่างชาติ(แฟน) ต้องเอกสาร หลักฐานความสัมพันธ์ ที่น่าเชื่อถือในการพิจารณาต่อสถานทูต
– หนังสือเชิญ จากผู้สนับสนุน/ พลเมืองประเทศนั้น (Sponsor)

บริการของเรา Our Service
– ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
– การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสารและผู้สนับสนุน(Sponsor)
– ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
– การดำเนินขั้นตอนการขอใบเชิญจากผู้เชิญ(Invitation Letter)
– ตรวจสอบการแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข
– การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
– การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)
– การแปลเอกสาร รับรองเอกสาร ประกันการเดินทาง จองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม
– การซ้อมสัมภาษณ์
– นัดหมายยื่นและติดตามผล

รับทำวีซ่าแคนาดา วีซ่าคู่หมั้น-แต่งงาน – ติดตามครอบครัวประเทศแคนาดา

(Spouse- Fiancée – Unmarried or same-sex partner-Settlement)
เชียงใหม่รับทำวีซ่าคู่หมั้น เชียงใหม่รับทำวีซ่าแต่งงาน แคนาดาเป็นวีซ่าการวางแผนใช้ชีวิตร่วมกับคู่สมรสชาวต่างชาติ การดำเนินการเอกสารต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและการนำเสนอเอกสารของผู้สมัครและคู่สมรสที่สมบูรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯ ที่พิจารณาเข้าใจถึงเจตนารมณ์ในการเดินทางเพื่อไปพำนักในประเทศของคู่สมรส ในการดำเนินการ ยื่นสมัครต่อสถานทูต ระยะเวลา ขั้นตอนการดำเนินการในแต่ละสถานทูตอาจแตกต่างกันไปในประเภทของวีซ่านั้นๆ ผู้สมัครต้องแน่ใจว่า การสมัครวีซ่านั้นถูกประเภทและทำตามเงื่อนไขการสมัครวีซ่าประเภทนั้นๆ ในบางประเภทวีซ่าผู้สมัครต้องดำเนินการ ไปตรวจสุขภาพ ขอใบรับรองความประพฤติ สอบวัดระดับภาษาและอาจต้องดำเนินการขอเอกสารจากทางหน่วยงานราชการของไทยจำนวนมาก

โปรดจำไว้ว่าเจ้าหน้าที่ต้องการรับเอกสารจากคุณที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง ตามเงื่อนไข โดยเอกสารของคุณและคู่สมรสจะต้องอธิบายสถานภาพคุณทั้งสองอย่างชัดเจน ปัญหาทุกอย่างจะต้องได้รับการอธิบายต่อทางเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ หากการสมัครวีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน ผู้สมัครพึงประสงค์ให้ประสบความสำเร็จในครั้งแรก ฉะนั้นการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและการวางแผนที่ดีต่อการ ดำเนินการยื่นเอกสารเข้าสถาน ทูต เรามุ่งมั่นการทำงานให้ลูกค้าทุกราย ด้วยความตั้งใจ กับลูกค้าทุกท่า

หลักสำคัญในการสมัครวีซ่าประเทศแคนาดา
– ผู้สมัครและคู่สมรส ต้องแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ ที่น่าเชื่อถือได้
– คู่สมรส ต้องแสดงหลักฐาน การงาน การเงิน สถานะภาพความมั่นคงในประเทศคู่สมรสแสดงต่อเจ้าหน้าที่ฯสถานทูต
– ผู้สมัครต้องไป ขอใบรับรองความประพฤติ ตรวจสุขภาพ และอาจต้องสอบวัดความรู้ระดับภาษาของประเทศคู่สมรส
– หากต้องการนำบุตรติดตามผูสมัครไปพำนัก ในประเทศคู่สมรสด้วย ต้องตรวจสอบหลักฐานของบุตรอยู่ในเงื่อนไข สถานทูตทุกประการ
– ผู้สมัครจะต้องให้ข้อมูลโดยครบถ้วน เกี่ยวกับข้อมูลของการยื่นขอวีช่าในอดีต การปิดบังข้อมูลใดๆของท่านอาจมีผลให้ท่านไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สมัครควรยื่นใบสมัครขอวีซ่าที่ สมบูรณ์ ชึ่งหมายถึงการให้ข้อมูลต่างๆพร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาที่สมบูรณ์มากที่สุด พร้อมกับใบสมัครของท่าน เพราะเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาและตัดสินจากเอกสารที่ยื่นไว้ในเบื้องต้นเท่านั้น

บริการของเรา Our Service
– ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
– ตรวจสอบสถานะ ข้อมูลเอกสารฝ่ายไทยและคู่สมรส
– การขอหนังสือรับรองความเป็นโสด หรือ หนังสืออนุญาตสมรส ยังภูมิลำเนาคู่สมรสพำนักหรือสถานทูตคู่สมรสในประเทศไทย
– การจดทะเบียสมรสในไทย
– การแปลเอกสาร รับรองเอกสาร
– การขอใบรับรองความประพฤติ การตรวจสุขภาพ
– การทดสอบหลักสูตรภาษา ระดับ A1
– การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
– การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)
– นัดหมายยื่นและติดตามผล

ประเภทวีซ่า
วีซ่าท่องเที่ยว

รายงานเอกสาร

  • กรณี ท่องเที่ยว

1.กรอกใบสมัครออนไลน์

2.ตัวจริง หนังสือเดินทาง ทุกเล่มที่มี (หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง)

3.สำเนา บัตรประชาชน

4.สำเนา ทะเบียนบ้าน

5.สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยนมาก่อน)

7.สำเนา ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า (ถ้าเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน)

8.รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นสีขาว…2… รูป

9.เอกสารเรื่องการทำงาน เช่นหนังสือรับรองงาน หรือ ใบจดทะเบียนการค้า เป็นต้น

10.หลักฐานการเงินโดยใช้ Bank Statement ที่ออกจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน ขอเป็นภาษาอังกฤษ

11.สำเนา หลักทรัพย์ทางอสังหาริมทรัพย์ที่มี อาทิ โฉนดที่ดิน รถยนต์ บ้านหรือใบถือครอง ทรัพย์สินอื่นๆที่มี

12.หลักฐานการจองที่พัก (ครอบคลุมระยะเวลาที่จะสำนัก)

13.ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

14.แผนการเดินทาง (ครอบคลุมระยะเวลาที่จะพำนัก)

  • กรณี เยี่ยมเยือน

1.กรอกใบสมัครออนไลน์

2.ตัวจริง หนังสือเดินทาง ทุกเล่มที่มี (หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง)

3.สำเนา บัตรประชาชน

4.สำเนา ทะเบียนบ้าน

5.สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยนมาก่อน)

6.สำเนา ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า (ถ้าเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน)

7.รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นสีขาว…..2… รูป

8.เอกสารเรื่องการทำงาน เช่นหนังสือรับรองงาน หรือ ใบจดทะเบียนการค้า เป็นต้น

9.หลักฐานการเงินโดยใช้ Bank Statement ที่ออกจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน ขอเป็นภาษาอังกฤษ

10.สำเนา หลักทรัพย์ทางอสังหาริมทรัพย์ที่มี อาทิ โฉนดที่ดิน รถยนต์ บ้านหรือใบถือครอง ทรัพย์สินอื่นๆที่มี

11.สำเนา พาสปอร์ตของผู้เชิญ (หน้าแรกที่มีรูปถ่าย + หน้าที่มีประวัติการเดินทางเข้าไทย)

12.จดหมายเชิญ (ผู้เชิญสามารถเขียนเองได้)

13.Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน

14.เอกสารยืนยันที่พัก เช่น สัญญาเช่าบ้าน / บิลค่าน้ำค่าไฟ ของผู้เชิญ

15.หลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้เชิญ เช่น ประวัติแชท / วีดีโอคอล / หลักฐานการสนับสนุนค่าใช้จ่าย / รูปถ่าย

ประเภทวีซ่า
วีซ่านักเรียน

รายงานเอกสาร

1.กรอกใบสมัครออนไลน์

2.ตัวจริง หนังสือเดินทาง ทุกเล่มที่มี (หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง)

3.สำเนา บัตรประชาชน

4.สำเนา ทะเบียนบ้าน

5.สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยนมาก่อน)

6.สำเนา ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า (ถ้าเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน)

7.รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นสีขาว…2… รูป

8.(กรณีทำงาน) เอกสารเรื่องการทำงาน เช่นหนังสือรับรองงาน หรือ ใบจดทะเบียนการค้า เป็นต้น

9.(กรณียังศึกษาอยู่) Transcript และหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย

10.(กรณีเรียบจบแล้ว) Transcript และใบจบการศึกษา

11.ใบตอบรับจากทางโรงเรียน มหาวิทยาลัยหรือสถาบันศึกษาที่ออสเตรเลีย (Confirmation of Enrolment (CoE))

12.ใบเสร็จการชำระค่าคอร์สที่จะเรียน

13.หลักฐานการเงินโดยใช้ Bank Statement ที่ออกจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน ขอเป็นภาษาอังกฤษ ( ทั้งของผู้สมัครและผู้สนับสนุน <ถ้ามี> )

14.หลักฐานที่พัก (ครอบคลุมระยะเวลาเรียน)

ประเภทวีซ่า
วีซ่าทำงาน

รายงานเอกสาร

1.กรอกใบสมัครออนไลน์

2.ตัวจริง หนังสือเดินทาง ทุกเล่มที่มี (หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง)

3.สำเนา บัตรประชาชน

4.สำเนา ทะเบียนบ้าน

5.สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยนมาก่อน)

6.สำเนา ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า (ถ้าเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน)

7.รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นสีขาว…..2… รูป

8.เอกสารเรื่องการทำงานปัจจุบัน เช่นหนังสือรับรองงาน หรือ ใบจดทะเบียนการค้า เป็นต้น

9.Transcript และใบจบการศึกษา

10.สัญญาจ้างงาน จากนายจ้างที่ออสเตรเลีย

ประกาศณียบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอาชีพการงานนั้น ๆ

ประเภทวีซ่า
วีซ่าติดตามคู่สมรส

รายงานเอกสาร

  • ไปจดทะเบียนสมรส (วีซ่าคู่หมั้น) ฝ่ายผู้สมัครขอวีซ่า

1.ตัวจริง หนังสือเดินทาง ทุกเล่มที่มี (หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง)

2.สำเนา บัตรประชาชน

3.สำเนา ทะเบียนบ้าน

4.สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยนมาก่อน)

5.สำเนา ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า (ถ้าเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน)

6.ตัวจริง หนังสือรับรองโสด

7.รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นสีขาว…2… รูป

8.เอกสารเรื่องการทำงาน เช่นหนังสือรับรองงาน หรือ ใบจดทะเบียนการค้า เป็นต้น

9.หลักฐานการเงินโดยใช้ Bank Statement ที่ออกจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน ขอเป็นภาษาอังกฤษ

10.หนังสือรับรองความประพฤติ ออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝ่าย Sponsor

11.ตัวจริง หนังสือเดินทาง ทุกเล่มที่มี (หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง)

12.เอกสารรับรองการเป็น Citizenship (กรณีที่ไม่ใช่ชาวออสเตรเลียโดยกำเนิด)

13.Resident Permit (กรณีที่ไม่ใช่คนสัญชาติออสเตรเลีย แต่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็นการถาวร)

14.หนังสือรับรองยืนยันการจดทพเบียนสมรสจากผู้ทำพิธีแต่งงาน A Notice of Intended Marriage (NOIM)

15.ใบหย่า-ในกรณีที่เคยสมรส

16.ใบทะเบียนสมรส / ใบมรณะบัตร -ในกรณีที่เคยสมรส และคู่สมรสเสียชีวิต

17.เอกสารการงาน และการเงิน

18.เอกสารที่พักในประเทศออสเตรเลีย

19.เอกสารความสัมพันธ์ เช่น รูปถ่าย แชทที่ติดต่อกัน หลักฐานการโอนเงิน เป็นต้น

  • วีซ่าติดตามคู่สมรส

ฝ่ายผู้สมัครขอวีซ่า

1.ตัวจริง หนังสือเดินทาง ทุกเล่มที่มี (หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง)

2.สำเนา บัตรประชาชน

3.สำเนา ทะเบียนบ้าน

4.สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยนมาก่อน)

5.สำเนา ทะเบียนสมรส

6.ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตรของฝ่ายอดีตคู่สมรส (ถ้าเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน)

7.รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นสีขาว…2… รูป

8.เอกสารเรื่องการทำงาน เช่นหนังสือรับรองงาน หรือ ใบจดทะเบียนการค้า เป็นต้น

9.หลักฐานการเงินโดยใช้ Bank Statement ที่ออกจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน ขอเป็นภาษาอังกฤษ

10.หนังสือรับรองความประพฤติ ออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝ่าย Sponsor

11.ตัวจริง หนังสือเดินทาง ทุกเล่มที่มี (หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง)

12.เอกสารรับรองการเป็น Citizenship (กรณีที่ไม่ใช่ชาวออสเตรเลียโดยกำเนิด)

13.Resident Permit (กรณีที่ไม่ใช่คนสัญชาติออสเตรเลีย แต่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็นการถาวร)

14.ใบหย่า-ในกรณีที่เคยสมรส

15.ใบทะเบียนสมรส / ใบมรณะบัตร -ในกรณีที่เคยสมรส และคู่สมรสเสียชีวิต

16.เอกสารการงาน และการเงิน

17.เอกสารที่พักในประเทศออสเตรเลีย

18.เอกสารความสัมพันธ์ เช่น รูปถ่าย แชทที่ติดต่อกัน หลักฐานการโอนเงิน เป็นต้น

สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
Website: visa.vfsglobal.com/
Tel: 02-460-7053 Email: info.canbkk@vfshelpline.com
วันเวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:30 – 14:00น.

สถานทูต

ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย

ชั้น15 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถ.พระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel: 02-636-0540 Email: enquiry@international.gc.ca
Web: geo.international.gc.ca
เวลา แผนกวีซ่า วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 07.30-10.00 น
*ข้อมูล ขั้นตอนรายละเอียด วีซ่า อาจมีการเปลียนแปลงได้เสมอ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่
เพื่ออัพเดทรายละเอียดอีกครั้ง

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา