รับทำวีซ่าเชียงใหม่ ขอคำปรึกษาฟรี | ทุกปัญหาวีซ่า เราช่วยคุณได้

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

วีซ่านักเรียน Student Visa

รับทำวีซ่านักเรียน Student Visa

วีซ่านักเรียนและข้อมูลต่างๆ

Student Visa – Short-term Study Visa – Child Student Visa
Knight Visa Chaingmai (ไนท์วีซ่าเชียงใหม่) เชียงใหม่รับทำวีซ่านักเรียน การขอวีซ่านักเรียนโดยทั่วไปพลเมืองของชาวต่างชาติที่ต้องการเข้าประเทศ จะต้องได้รับวีซ่าก่อนไม่ว่าจะเป็นวีซ่าชั่วคราวสําหรับการเข้าพักชั่วคราวหรือวีซ่าผู้อพยพสําหรับถิ่นที่อยู่ถาวร คุณต้องมีวีซ่านักเรียนเพื่อศึกษาต่อในประเทศ หลักสูตรการศึกษาและประเภทของโรงเรียนที่คุณวางแผนจะเข้าเรียนพิจารณาว่าคุณต้องการวีซ่า F-1 หรือวีซ่า M-2 และแต่ละประเทศ จะมีประเภท มีวิธีการและขั้นตอนการเตรียมเอกสารที่แตกต่างการออกไป โดยเฉพาะการขอ วีซ่านักเรียน ที่มีขั้นตอน และการเตรียมเอกสารที่ค่อนข้างซับซ้อน แต่หากนักเรียน ศึกษาและหาข้อมูลก่อนการยื่นขอวีซ่า ก็จะทำให้ไม่มีโอกาสที่จะถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต

ประเทศต่างๆเปิดกว้างสำหรับบุคคลที่อยากจะศึกษาต่อต่างประเทศ ฉะนั้นการขอวีซ่าผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาทุกท่านจะต้องได้รับการตอบรับให้เข้ารับการศึกษาจากทางโรงเรียนหรือโครงการเป็นที่เรียบร้อย หลังจากนั้นเมื่อมีการตอบรับ
ทางโรงเรียนจะมีการส่งเอกสารยืนยันให้กับผู้สมัครหรือนักศึกษาแต่ละท่าน เพื่อนำมาใช้ยื่นประกอบในการยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียน

ประเภทวีซ่านักเรียนมีดังนี้

1.Student Visa
สำหรับนักเรียนที่ต้องการเดินทางไปเรียนระดับปริญญา โดยนักเรียนจะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากสถาบันก่อนที่จะสามารถสมัครวีซ่าได้ โดยเอกสารที่ต้องเตรียมประกอบการขอวีซ่านั้นเรียกว่า Confirmation of Acceptance of Studies: CAS
2.Short-term Study Visa
สำหรับน้องๆ ที่ไปเรียนภาษาหรืออบรมระยะสั้น
วีซ่านักเรียนระยะสั้นจะเป็นของผู้เรียนที่ลงเรียนหลักสูตรที่มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน หรือคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาเรียนไม่เกิน 11 เดือน
3.Child Student Visa
ต้องมีอายุต่ำกว่า 16 ปีที่ต้องการเดินทางไปเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

เราจะทำอย่างไรในการขอวีซ่านักเรียนต่างประเทศ ขั้นตอนการขอวีซ่าต่างประเทศใช้เวลาเท่าไร ? เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่ามีอะไรบ้าง
เหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนขอวีซ่านักเรียนต่างประเทศ
เพื่อทำให้เอกสารทุกขั้นตอนของคุณไม่มีปัญหาและผ่านทุกอย่างไปอย่างราบลื่นและไม่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต

ขึ้นตอนการยื่นเอกสารขอวีซ่านักเรียน

 1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่มที่มี
 2. ฟอร์มวีซ่า/ หนังสือตอบรับจากสถานที่ศึกษาที่สมัครลงเรียน
 3. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 1 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือนฉากหลังต้องเป็นสีขาว, สีขาวนวลเท่านั้น ขนาด35 มม.x 45 มม. (1 นิ้วครึ่ง x 20 นิ้ว)
 4. สำเนา บัตรประชาชน/ บัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ)
 5. 5. หลักฐานการเรียนจบการศึกษาครั้งสุดท้าย เช่น ประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตรพร้อม Transcript หลักฐานที่เคยเรียนเพิ่มเติม หรือ เข้ารับการอบรมในขณะที่กำลังศึกษาหรือหลังจบการศึกษาแล้ว เช่น สำเนาประกาศนียบัตร พร้อมหลักฐานต่างๆว่าเคยเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนสอนภาษา
 6. หนังสือตอบรับจากสถานศึกษาในประเทศนั้น ระบุ ชื่อหลักสูตร/ค่าเล่าเรียน/ระยะเวลาเรียนทั้งหมด /จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์/วุฒิทางการศึกษาที่จะได้ รับเมื่อเรียนสำเร็จแล้ว
 7. หลักฐานการเงินของผู้ที่จะรับผิดชอบจ่ายค่าเล่า เรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในระหว่างการศึกษาที่ ประเทศนั้น หนังสือรับรองจากผู้ออกค่าใช้จ่าย รับรองว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้ ในกรณีที่ผู้ออกค่าใช้จ่ายมิใช่ บิดา-มารดา ต้องมี หลักฐานแสดงว่าท่านมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้ออก ค่าใช้จ่าย เช่น สำเนาทะเบียนบ้านของท่าน และของผู้ออกค่าใช้จ่าย และจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์อย่างละเอียด สมุดบัญชีธนาคารทุกเล่มที่มีของผู้ออกค่าใช้จ่าย ( พร้อมสำเนาย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน)
 8. หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย ถ้ามีธุรกิจส่วนตัว ให้นำหลักฐานการประกอบธุรกิจ เช่น หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ บัญชีรายการทางการ เงินของธุรกิจ สมุดบัญชีธนาคารของธุรกิจ
 9. หนังสือรับรองการทำงาน
 10. หลักฐานรายได้ เช่น ใบแสดงรายการเงินเดือน (Pay Slip ) หลักฐานการถือครองหุ้น ฯลฯ หลักฐานทรัพย์สินที่มี เช่นโฉนดที่ดิน
 11. หลักฐานที่พักอาศัยระหว่างศึกษา ระบุชื่อ/ที่อยู่ หรือสัญญาเช่า (ถ้ามี) สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและหน้าที่มีตราประทับทุกหน้าของผู้ รับรอง หลักฐานการเงินของผู้รับรอง หลักฐานการเป็นเจ้าของที่พักอาศัยของ ผู้รับรอง หรือสัญญาเช่า หลักฐานการติดต่อระหว่างท่านกับผู้รับรองเช่น จดหมาย ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ รูปถ่าย ฯลฯ
 12. ใบรับรองการตรวจสุขภาพ ใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ขั้นตอนการดำเนินการขอวีซ่านักเรียน

Step1: ทำสัญญาและชำระส่วนมัดจำค่าบริการ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์คุณและSponsor ที่สำนักงาน (และอาจสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือทาง Email)
Step2: ทางเราจะประชุมเพื่อกำหนดขั้นตอนการดำเนิการและระยะเวลาการดำเนินการให้กับ คุณและส่งรายการเอกสารให้กับคุณและ Sponsor รวมถึงการออกแบบการนำเสนอให้กับคุณ
Step3: ติดตามและให้คำปรึกษาด้านเอกสารจากทางคุณ และ Sponsor /นัดตรวจสุขภาพ/ขอใบรับรองความประพฤติจากสำนังานตำรวจแห่งชาติ
Step4: รวบรวมเอกสาร เพื่อแปลเอกสาร กรอกฟอร์ม จัดวางเอกสาร เขียนจดมายอธิบาย ซ้อมสัมภาษณ์ให้กับคุณ
Step5: ยื่นใบสมัครและเอกสารให้กับคุณ ยังสถานทูตหรือเอเจนซี่ของสถานทูต

ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้การขอวีซ่านักเรียนไม่ผ่าน ?

1.คอร์สที่เรียนไปนั้นไม่เหมาะสมกับวุฒิการศึกษาที่จบมา ถ้าผู้สมัคร VISA F-1 เรียนจบปริญญาตรีด้านภาษาแล้วจะไปลงเรียนคอร์สระยะสั้นภาษาอังกฤษทั่วไปอีกก็ไม่เหมาะสม
2.กรณีที่เรียนจบมานานหรือมีอายุมากแล้วและต้องการไปเรียนเรื่องภาษาอังกฤษ จะถูกเพ่งเล็งของเจ้าหน้าที่สถานฑูตเริ่องการขอวีซ่า
3.ไม่มีเงินเก็บหรือหลักทรัพย์ไม่เพียงพอต่อการใช้เรียน สถานฑูตไม่ได้กำหนดว่าผู้สมัครการขอวีซ่านักเรียนต้องมีเงินเท่าไร ? ผู้ที่ทำการขอวีซ่านักเรียนจะต้องพิจารณาว่าระยะเวลาคอร์สเรียน และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น อย่างเช่น ค่าเรียน ค่าที่พัก ค่ากินอยู่ และ ค่าตั๋วเครื่องบิน
ถ้าอยู่ไปนานๆจะทำให้เกิดผลเสียที่ตามมา

*ข้อมูล ขั้นตอนรายละเอียด วีซ่า อาจมีการเปลียนแปลงได้เสมอ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่
เพื่ออัพเดทรายละเอียดอีกครั้ง

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา