รับทำวีซ่าเชียงใหม่ ขอคำปรึกษาฟรี | ทุกปัญหาวีซ่า เราช่วยคุณได้

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

Privacy Customer

ประกาศบริษัท ไนท์ คอนซัลแทนท์ เวิลด์ ไวด์ จำกัด

ฉบับที่ ๖/๒๕๖๕

เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคคลภายนอก

บริษัท ไนท์ คอนซัลแทนท์ เวิลด์ ไวด์ จำกัด

_________________________

 

ถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

ที่ บริษัท ไนท์ คอนซัลแทนท์ เวิลด์ ไวด์ จำกัด เรามุ่งมั่นปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัว

 

ถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ปรับปรุงครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565

 

คำนิยาม

ข้อมูลส่วนบุคคล                               หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทาง

ตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล                    หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ

รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล               หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้

หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

 

บทนำ

บริษัท ไนท์ คอนซัลแทนท์ เวิลด์ ไวด์ จำกัด และบริษัทในเครือทั่วประเทศ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ไนท์ คอนซัลแทนท์ เวิลด์ ไวด์”,

“เรา”, “ต่อเรา”, “ของเรา”) มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของท่านซึ่งเป็น

ลูกค้าที่ใช้เว็บไซต์และบริการของเรา (ต่อไปนี้เรียกว่า “ลูกค้า”, “ท่าน”, “ของท่าน”) วัตถุประสงค์ของถ้อยแถลงนโยบาย

ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (ต่อไปนี้เรียนกว่า “Privacy Notice” หรือ ถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัว) เพื่ออธิบายถึงวิธี

และเหตุผลที่เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และที่สำคัญที่สุด คือ เพื่อท่านได้รับทราบว่า ท่านสามารถควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างไร

บริษัท ไนท์ คอนซัลแทนท์ เวิลด์ ไวด์ จำกัด จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้

และโดยเฉพาะพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะถูกนำไป

ใช้กับบริการของเราทั้งหมด ดังนั้น การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์และบริการของเราจึงถือได้ว่า เป็นการแสดงเจตนาให้เห็น

เป็นที่ประจักษ์โดยชัดแจ้งถึงการรับรู้และยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องตามถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

นอกจากนี้ บริษัท ไนท์ คอนซัลแทนท์ เวิลด์ ไวด์ จำกัด ขอแจ้งผ่านถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อให้ท่าน

ทราบว่า ถ้อยแถลงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาที่เหมาะสม ดังนั้นกรุณาตรวจสอบเอกสารนี้เพื่อความแน่ใจก่อน

การใช้บริการของเรา ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่กล่าวถึงนี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญหรือองค์ประ

กอบอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐและไม่เป็นการละเมิดต่อกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อ

ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับอยู่ในปัจจุบันหรือในอนาคต

หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ขอให้ส่งคำถามไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของเรา:

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท ไนท์ คอนซัลแทนท์ เวิลด์ ไวด์ จำกัด:

อีเมล:              knight.pdpa@gmail.com

ถึง:                 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่:               บริษัท ไนท์ คอนซัลแทนท์ เวิลด์ ไวด์ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน : 29/1 อาคารปิยะเพลสหลังสวน ห้องเลขที่ 8E ชั้น 8 ซอยหลังสวน

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โปรดทราบว่าคำถามใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิที่ได้รับภายใต้หัวข้อที่ 3 การควบคุมข้อมูลของนโยบายความเป็นส่วนตัว

จะไม่ได้รับการตอบกลับ

 

เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท ไนท์ คอนซัลแทนท์ เวิลด์ ไวด์ จำกัด เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการจัดการทุกรูปแบบของงานด้าน

เอกสาร ธุรกิจหลักของเราคือ การทำหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ช่วยด้านงานเอกสารสำหรับคนไทยที่ต้องการยื่นใบสมัครขอวีซ่า

เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ในทุกวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการขอวีซ่าระยะสั้น หรือวีซ่าระยะยาว รวมถึง

งานอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้บริการอย่างดีที่สุดและเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า เราจึงจำเป็น

ต้องสื่อสารกับลูกค้าของเราในทุกช่องทางที่จะช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเรากับลูกค้า

ของเราเป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับจากการบริการของเรา เราจึงมีความจำเป็นอย่างหลีก

เลี่ยงไม่ได้ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการจัดการงานเพื่อประโยชน์ของท่าน และเพื่อการทำงานที่

มีประสิทธิภาพของเรา

คำอธิบาย

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

หมายความรวมถึง “ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน” จะถูกเก็บรวบรวมเก็บไว้ในนามของลูกค้าของเรา โดยข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่านจะถูกนำไปใช้สำหรับการให้บริการเกี่ยวกับการสมัครขอวีซ่า และ/หรือบริการให้คำปรึกษา แนะน ช่วยเหลือ อำนวย

ความสะดวก และการปฏิบัติงานธุรการและงานที่ไม่มีการใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าว (ดูส่วนที่ 1 ของ

ถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้) “ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน” จะถูกเก็บรวบรวมและเก็บรักษาไว้โดยผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคลของเราในนามของตนเองเพื่อการให้บริการเฉพาะ (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าวข้างต้น) เพื่อความ

ต้องการทางธุรกิจ และ/หรือเพื่อรักษาความปลอดภัยของสถานที่ พนักงาน และผู้มาติดต่อ (ดูส่วนที่ 2 ของถ้อยแถลง

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้)

ท่านสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในขอบเขตของกฎหมายที่ได้มีการบัญญัติให้สิทธิไว้ รวมถึงภายใน

ขอบเขตของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย บริษัท ไนท์ คอนซัลแทนท์ เวิลด์ ไวด์ จำกัด อาจท

หน้าที่เป็นทั้ง “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน” หรือ “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของการ

บริการ/การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อเราทำหน้าที่เป็น “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” ข้อมูลส่วนบุคคลก็จะได้รับการ

รวบรวมและประมวลผลเฉพาะในนามและตามคำสั่งของลูกค้าเท่านั้น

รายละเอียด

 1. สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการยื่นสมัครขอวีซ่า/การเข้าเมืองและบริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไนท์ คอนซัลแทนท์ เวิลด์ ไวด์ จำกัด เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการจัดการทุกรูปแบบของงานด้านเอกสาร ธุรกิจหลักของเราคือ การทำหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ช่วยด้านงานเอกสารสำหรับคนไทยที่ต้องการยื่นใบสมัครขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ในทุกวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการขอวีซ่าระยะสั้น หรือวีซ่าระยะยาว รวมถึงงานอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

1.1  เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างไร ?

เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของเราหรือเมื่อท่านแสดงเจตนาที่จะใช้บริการของเรา ยกตัวอย่างเช่น เมื่อท่านติดต่อเราผ่านทาง ไลน์ แอพลิเคชัน ทางโทรศัพท์ อีเมล ข้อความผ่านทางเฟสบุ๊ค โดยท่านได้สมัครใจที่จะให้ข้อมูลและช่องทางการติดต่อเพื่อให้เราติดต่อกลับ เจ้าหน้าที่ของเราจะเก็บข้อมูลโดยแบบและวิธีการของบริษัท หรือในกรณีที่ท่านได้เดินทางเข้ามาที่สำนักงานและได้แสดงเจตนาที่จะใช้บริการด้วยการสมัครใจให้ข้อมูลโดยการกรอกข้อความลงในแบบฟอร์มที่ปรากฎอยู่บนกระดาษ และ/หรือ แบบฟอร์มผ่านทางเว็บไซด์ของเรา หรือแม้แต่การให้ข้อมูลโดยการบอกกล่าวด้วยวาจาและเจ้าหน้าที่ของเราทำการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น

ตัวแทนของท่านอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาถึงเราในนามของท่าน เราจะตรวจสอบและยืนยัน

บุคคลที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของท่านก่อนที่จะยอมรับข้อมูลเกี่ยวกับท่านเสมอ

 • ข้อมูลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม ?

เราจะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าของเราต้องการเพื่อยื่นสมัครขอวีซ่าหรือให้บริการที่

เกี่ยวข้อง ชนิดและประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าและการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของท่าน

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทต่อไปนี้ :

ข้อมูลอัตลักษณ์                  เช่น       คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, นามสกุล, ชื่อเล่น, เลขประจำตัวประชาชน,เลขประจำตัว พนักงาน, ลายมือชื่อ/ลายเซ็น,รูปถ่ายเป็นต้น

ข้อมูลที่อยู่และติดต่อ            เช่น ข้อมูลสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย, ที่อยู่ปัจจุบัน, บัญชีโซเชียลมีเดีย,รายละเอียดการติดต่อ,หมายเลขโทรศัพท์บ้าน,หมายเลขโทรศัพท์มือถือ,อีเมล,ผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉินเป็นต้น

ข้อมูลการทำงาน                 เช่น ตำแหน่งงาน, ประเภทการจ้างงาน, ตำแหน่งงานล่าสุด, ชื่อบริษัท,บันทึกเวลาทำงาน, ประวัติการทำงาน, และการประเมินผลปฏิบัติงาน,ข้อมูลการทดสอบ, ข้อมูลบุคคลผู้ให้การรับรอง, ที่อยู่ที่ ทำงาน,รายละเอียดใบสมัครงาน,หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน, อัตราเงินเดือนที่คาดหวังเป็น

ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน           เช่น เลขบัญชีธนาคาร, เงินงวดและข้อมูลการเป็นลูกหนี้กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาเป็นต้น

ข้อมูลประวัติ                      เช่น ความสัมพันธ์, น้ำหนัก, วันเดือนปีเกิด, สภานภาพการสมรส, การอ้างอิงหรือการตรวจสอบประวัติ,สถานภาพทางทหาร,ส่วนสูง, เพศ,อายุ เป็นต้น

ข้อมูลIT                            เช่นที่อยู่ IP

เอกสารหลักฐาน                  เช่น สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

ข้อมูลการศึกษา                  เช่นประวัติการศึกษา,หลักฐานการศึกษา

ข้อมูลการเดินทาง                เพื่อการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อทำธุรกิจ เพื่อการศึกษา ย้ายถิ่นฐานพำนักไปเยียมเยือน

ข้อมูลการยื่นวีซ่า                ประวัติการยื่นวีซ่า แปลเอกสาร การขอเอกสารทางราชการ กงสุล สถานทูตทั้งในและต่างประเทศ

ข้อมูลทรัพย์สิน                   โฉนดที่ดิน บ้าน คอนโด รถยนต์ ทองรูปพรรณ หุ้น กองทุน อสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สิน อื่นที่เป็นเจ้าของ

ข้อมูลครอบครัว                  บิดา มารดา บุตร พี่น้องตามสายเลือด สามี คู่สมรส อดีตคู่สมรส ญาติ หรือเพื่อนที่มีความ เกี่ยวข้อง หรือผู้สนับสนุนค่าใช่จ่าย หรือการเดินทาง หรือสมัครวีซ่า

                       

 

 

 

 

 นอกจากนี้บริษัทฯยังอาจจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวดังต่อไปนี้ :

 

ข้อมูลสุขภาพ                     เช่น ข้อมูลประกันสุขภาพ,ประวัติการรักษาพยาบาล,ผลตรวจสุขภาพเป็นต้น

ข้อมูลประวัติ                      เช่น ประวัติอาชญากรรมเป็นต้น

ข้อมูลชีวมิติ                       เช่น การจดจำใบหน้า ลายนิ้วมือ เป็นต้น

ภาพถ่าย                           รูปถ่ายส่วนตัว ครอบครัว บุตร คู่สมรส ผู้สนับสนุนค่าใช่จ่าย

ข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อการให้บริการของบริษัท บริษัท ไนท์ คอนซัลแทนท์ เวิลด์ ไวด์ จำกัด

1.3. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกใช้อย่างไร

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรารวบรวมมาบันทึกไว้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวคือ เพื่อดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกรวบรวมมาเพียงเท่าที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเป็นประโยชน์ในการที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเขียน/พิมพ์ลงในแบบฟอร์มคำร้อง/ใบสมัครขอวีซ่า และเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการแบบฟอร์มคำร้อง/ใบสมัครขอวีซ่า โดยทั้งหมดของกระบวนการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนของการสัมภาษณ์ เตรียมความพร้อมของข้อมูล เตรียมความพร้อมของเอกสาร ล้วนแต่จะถูกดำเนินการเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน ไม่ว่าจะเป็นให้ความยินยอมด้วยวาจา หรือ เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะทางตรง หรือทางอ้อม และท่านจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารทั้งหมด และลงชื่อรับรองว่า ท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารและยินยอมให้ใช้/นำข้อมูลและเอกสารดังกล่าว แบ่งปัน/ส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นสถานทูตหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น

ตัวอย่างของการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

 

 • เพื่อตรวจสอบว่าท่านคือใคร
 • การกรอกฟอร์ม
 • จองวันนัดหมายเพื่อยื่นใบคำร้องขอวีซ่าต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานทูต กงสุล หน่วยงานราชการ
 • เตรียมความพร้อมของท่านในการยื่นสมัครขอวีซ่า หรือ การสมัครบริการอื่นๆของบริษัท ตามเจตนาของท่าน
 • ดำเนินขั้นตอนการตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าของท่านหรือการสมัครอื่น ๆ;
 • การจองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ประกันการเดินทาง จองเช่ารถ ตั๋วรถไฟ อื่นๆ ที่ท่านใช้บริการ
 • เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลที่เราดำเนินการในนามของลูกค้าของเรา

1.4. เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเพียงใด ?

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้จนกว่าภาระกิจที่เราได้รับมอบหมายจากท่านจะสำเร็จลุล่วง และหลังจากนั้น ข้อมูลที่ใช้เพื่อยื่นขอวีซ่าและ/หรือการอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจะไม่ถูกทำสำเนาหรือเก็บรักษาโดยพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลท่าน ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือเดินทางคืนจากเรา หรือ นับจากวันที่ถือได้ว่า ภาระกิจของเราที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วง จุดประสงค์ก็เพื่อช่วยเหลือคุณหากคุณมีคำถามเพิ่มเติม ทั้งนี้ ตามกฎหมายเราต้องเก็บข้อมูลบางประเภทเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย (ตัวอย่างเช่น ใบแจ้งหนี้เพื่อการ

เสียภาษีอากร)

1.5. บุคคลใดบ้างที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ?

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เราอาจแบ่งปันข้อมูลการติดต่อของท่านกับพันธมิตรรายอื่นในกรณีที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามคำขอของท่านหรือเพื่อส่งมอบบริการเพิ่มเติมที่ท่านร้องขอเป็นต้น หากท่านขอให้เราจัดส่งเอกสารการเดินทางไปที่บ้านหรือที่ทำงานของท่าน เราจะใช้พันธมิตรที่มีมาตรการป้องกันข้อมูลที่เพียงพอ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่และเฉพาะในกรณีที่คำขอนั้นได้รับการสนับสนุนโดยคำสั่งศาล

ตัวอย่างของหน่วยงานที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

หน่วยงานรัฐบาลและคณะผู้แทนทางการทูต

เมื่อมีการยื่นสมัครขอวีซ่าหรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำส่งไปยัง หน่วยงานรัฐบาลและคณะผู้แทนทางการทูตที่มีหน้าที่รับผิดชอบ หมายถึง เจ้าหน้าที่ตัวแทนสถานทูตในการรับสมัครวีซ่า คณะผู้แทนทางการทูตต่างประเทศที่เป็นตัวแทนประเทศที่ท่านสมัคร โดยหลังจากรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปแล้ว ทำหน้าที่ในการเป็นผู้ควบคุมข้อมูลจะตกอยู่กับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ และในขั้นตอนนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันอาชญากรรมหรือการก่อการร้าย หน่วยงานเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ ซึ่งเรา บริษัท ไนท์ คอนซัลแทนท์ เวิลด์ ไวด์ จำกัด จะไม่มีส่วนร่วมในควบคุมหรือชี้แนะวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น ท่านจึงควรอ่านถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของหน่วยงานรัฐบาลและคณะผู้แทนทางการทูต ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนสถานทูตในการรับสมัครวีซ่า คณะผู้แทนทางการทูตต่างประเทศที่เป็นตัวแทนประเทศ หน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชน ทั้งในหรือต่างประเทศ (รวมถึงข้อมูลที่ระบุในแบบฟอร์มการยื่นสมัครขอวีซ่า)

หน่วยงานตัวแทนสถานทูต

 

เมื่อมีการยื่นสมัครขอวีซ่าหรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำส่งไปยัง หน่วยงานตัวแทนสถานทูต ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ หมายถึง เจ้าหน้าที่ตัวแทนสถานทูตในการรับสมัครวีซ่า คณะผู้แทนทางการทูตต่างประเทศที่เป็นตัวแทนประเทศที่ท่านสมัคร โดยหลังจากรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปแล้ว ทำหน้าที่ในการเป็นผู้ควบคุมข้อมูลจะตกอยู่กับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ และในขั้นตอนนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันอาชญากรรมหรือการก่อการร้าย หน่วยงานเอกชนทั้งใน หรือต่างประเทศ ซึ่งเรา บริษัท ไนท์ คอนซัลแทนท์ เวิลด์ ไวด์ จำกัด จะไม่มีส่วนร่วมในควบคุมหรือชี้แนะวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น ท่านจึงควรอ่านถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของหน่วยงานตัวแทนสถานทูตที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนสถานทูตในการรับสมัครวีซ่า คณะผู้แทนทางการทูตต่างประเทศที่เป็นตัวแทนประเทศ หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ทั้งในหรือต่างประเทศ (รวมถึงข้อมูลที่ระบุในแบบฟอร์มการยื่นสมัครขอวีซ่า)

หน่วยงานราชการ

 

เมื่อมีการยื่นสมัครขอวีซ่าหรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำส่งไปยังหน่วยงานราชการมีหน้าที่รับผิดชอบ โดยหลังจากรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปแล้ว ทำหน้าที่ในการเป็นผู้ควบคุมข้อมูลจะตกอยู่กับหน่วยงานราชการมีหน้าที่รับผิดชอบ และในขั้นตอนนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันอาชญากรรมหรือการก่อการร้าย หน่วยงานเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ ซึ่งเราบริษัท ไนท์ คอนซัลแทนท์ เวิลด์ ไวด์ จำกัด จะไม่มีส่วนร่วมในควบคุมหรือชี้แนะวิธีการใช้ข้อมูลส่วน

บุคคลของท่าน ดังนั้น ท่านจึงควรอ่านถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของหน่วยงานราชการมีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนสถานทูตในการรับสมัครวีซ่า คณะผู้แทนทางการทูตต่างประเทศที่เป็นตัวแทนประเทศ หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ทั้งในหรือต่างประเทศ (รวมถึงข้อมูลที่ระบุในแบบฟอร์มการยื่นสมัครขอวีซ่า)

หน่วยงานเอกชน

เมื่อมีการยื่นสมัครขอวีซ่าหรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกส่งไปยัง หน่วยงานเอกชนที่มีหน้าที่รับผิดชอบ หน่วยงานเอกชนนี้จะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลและอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันอาชญากรรมหรือการก่อการร้าย หน่วยงานเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ ซึ่งเราบริษัท ไนท์ คอนซัลแทนท์ เวิลด์ ไวด์ จำกัด จะไม่มีส่วนร่วมในควบคุมหรือชี้แนะวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลังจากที่ได้โอนข้อมูลดังกล่าวไปยังหน่วยงานเอกชนที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ท่านจึงควรอ่านถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของหน่วยงานเอกชนนั้น

บุคคลที่สามด้วยเหตุผลทางกฎหมาย

 

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมายและตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งหน่วยงานที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานสาธารณะอื่น ๆ ซึ่งอาจรวมถึงหน่วยงานดังกล่าวนอกประเทศที่ท่านพำนักด้วย

ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ทำงานในนามของเรา

เราอาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ผู้รับเหมาช่วง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อทำให้การดำเนินงานลุล่วงเสร็จสมบูรณ์ และมอบการบริการให้แก่ท่านในนามของเรา (ตัวอย่างเช่น เพื่อจัดส่งเอกสารของท่านให้แก่ท่านทางไปรษณีย์) เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเพื่อการจัดส่งบริการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ก่อนที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวใด ๆ เราต้องแน่ใจว่าผู้ให้บริการทุกรายมีภาระผูกพันตามสัญญาและสามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน :

 • จะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ
 • เก็บไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการบริการเท่านั้น
 • จะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการดำเนินการบริการที่ขอ
 • จะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยบุคคลอื่น

เราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์บุคลที่สามเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ลูกค้าที่ดีที่สุด ตัวอย่าง เช่น ผู้ให้บริการบุคคลที่สามจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ออนุญาตให้การชำระเงินค่าบริการที่ท่านขอและเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้

1.6. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในต่างประเทศ

เนื่องจากลักษณะการดำเนินธุรกิจของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นต้องถูกโอนย้ายออกไปนอกเขตแดนของประเทศของท่าน ในรูปแบบข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร ภาพถ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงความหมายหรือสื่อสารได้ ผ่านการยื่นสมัครขอวีซ่าหรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกโอนไปยังประเทศหรือหน่วยงานรัฐบาลที่ท่านได้สมัคร การโอนถ่ายข้อมูลตามข้อนี้ถูกดำเนินการโดยหน่วยงานและวิธีการที่อยู่ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด

หากเราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่น ๆ ซึ่งกฎหมายที่บังคับใช้ไม่ได้มอบความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลในระดับเดียวกับเรา เราจะใช้มาตรการเพื่อความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เหมาะสมโดยใช้กฎบังคับขององค์กร (Binding Corporate rules ) หรือโดยการลงนามในข้อสัญญามาตรฐาน (Standard Contractual Clauses) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (European Commission) กับผู้นำเข้าข้อมูล

 1. สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบริการ/การดำเนินการเฉพาะของ Knight Visa Help Point ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล

2.1. ข้อมูลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม ?

เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านเมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อกับเราผ่านทางการสนทนาและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)

2.2 ข้อมูลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม ?

เราจะใช้ เก็บรักษา หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านตามข้อกำหนดในถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ :

ข้อมูลส่วนบุคคล:    ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ ฯลฯ

          ข้อมูลทางการเงิน:   รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน;

ภาพกล้องวงจรปิด (CCTV)    สำหรับการเฝ้าระวังทั่วไป.

เมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เราจะระบุช่องที่ต้องกรอกด้วยเครื่องหมายดอกจัน การไม่ให้ข้อมูลที่มีเครื่องหมายดอกจันอาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงบริการของเราได้

2.3. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้อย่างไร ?

เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือใช้ข้อมูลใด ๆ โดยปราศจากการยินยอมของท่านโดยตรงโดยเด็ดขาด

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ:

-เพิ่มคุณค่าของการให้บริการ (added value services) บางอย่างที่ท่านขอ บริษัท ไนท์ คอนซัลแทนท์เวิลด์ ไวด์ จำกัด ให้บริการในนามของบริษัทเอง

-สินค้าบริการอื่นๆ ของบริษัทในเครือหรือในนามกรรมการบริษัท

-ขอความคิดเห็น สำรวจ คำแนะน เพื่อปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ หรือสินค้า บริการของเราในอนาคต;

-ประชาสัมพันธ์ทางการตลาด (โดยความยินยอมของท่าน)

-เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดเว้นแต่ว่าท่านจะให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้ง

ท่านสามารถถอนการให้ความยินยอมนี้ได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเราทางออนไลน์

 

ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถูกกฎหมาย เราจำเป็นต้องอาศัยมูลเหตุทางกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งข้อ มูลเหตุทางกฎหมายที่เราอาจต้องอาศัยคือ:

ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการที่ท่านขอ เพื่อจัดการกับการสอบถามข้อมูลและข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับบริการดังกล่าว เพื่อจัดการเกี่ยวกับการชำระเงินของท่าน ฯลฯ เหตุผลทางกฎหมายในการประมวลผลคือ การปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างเรากับท่าน;

ในกรณีที่เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจัดการกับการสอบถามข้อมูลของท่านที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริการที่เฉพาะเจาะจง เพื่อส่งการสื่อสารทางการตลาดให้แก่ท่าน เพื่อขอข้อคิดเห็นหรือเพื่อปกป้องพนักงานของเรา ผู้มาติดต่อ และสถานที่ มูลเหตุทางกฎหมายของการประมวลผลคือ ผลประโยชน์ที่ถูกต้องที่ติดตามโดย บริษัท ไนท์ คอนซัลแทนท์ เวิลด์ ไวด์ จำกัด (ยกเว้นกรณีที่ผลประโยชน์หรือสิทธิขั้นพื้นฐานของคุณมีผลเหนือกว่าสิ่งเหล่านี้) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลประโยชน์ในด้าน

เศรษฐกิจ/ธุรกิจในการทำให้ท่านมีข้อเสนอพิเศษเฉพาะบุคคล ในการตอบสนองต่อความต้องการของท่านและนำเสนอบริการที่ปรับเปลี่ยน และสร้างความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัย;

ในกรณีที่การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตาม การประมวลผลข้อมูลขึ้นอยู่กับภาระผูกพันตามกฎหมายดังกล่าว

2.4. เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าใด ?

เราจะทบทวนระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเราอย่างสม่ำเสมอ โดยทั่วไปแล้ว เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่ยังมีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้รับการประมวลผล (เช่นในช่วงระยะเวลาของการให้บริการ ในระหว่างที่ท่านอยู่ในสถานที่ของเรา สูงสุด 1 เดือน, สำหรับภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) และเป็นเวลา 1 ปีนับจากการติดต่อครั้งล่าสุดกับท่านเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด หากมีการบังคับใช้และอนุญาตโดยกฎหมายท้องถิ่น) อย่างไรก็ตาม เราอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทไว้นานกว่านี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือตามข้อกำหนดว่าด้วยการจำกัดที่บังคับใช้

2.5. บุคคลใดบ้างที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ?

บริษัท ไนท์ คอนซัลแทนท์ เวิลด์ ไวด์ จำกัด และบริษัทในเครือ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทต่าง ๆ ที่เป็นของ บริษัท ไนท์ คอนซัลแทนท์ เวิลด์ ไวด์ จำกัด ในกรณีที่จำเป็นต้องดำเนินการตามคำขอของท่านและเพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่ท่าน.

บุคคลที่สามด้วยเหตุผลทางกฎหมาย

เพื่อปกป้องสิทธิ ผู้ใช้ ระบบ และบริการของเรา::

เพื่อให้สอดคล้องกับภาระผูกพันตามกฎหมายและตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งหน่วยงานที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ซึ่งอาจรวมถึงหน่วยงานดังกล่าวนอกประเทศที่ท่านพำนัก;

ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ ขาย ปรับโครงสร้าง การซื้อกิจการ การร่วมทุน การโอน การย้าย หรือการจำหน่ายอื่น ๆ ธุรกิจ ทรัพย์สินหรือหุ้นของเรา ทั้งหมดหรือบางส่วน (รวมทั้งเกี่ยวกับการล้มละลายหรือการดำเนินการที่คล้ายคลึงกัน);

ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ทำงานในนามของเรา

เราอาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ผู้รับเหมาช่วง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อทำให้การดำเนินงานลุล่วงเสร็จสมบูรณ์ และมอบการบริการให้แก่ท่านในนามของเรา (เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเพื่อการจัดส่งบริการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ก่อนที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวใด ๆ เราต้องแน่ใจว่าผู้ให้บริการทุกรายมีภาระผูกพันตามสัญญาและสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน:

จะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ;

เก็บไว้ได้นานเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการบริการ;

จะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการดำเนินการบริการที่ร้องขอ;

จะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยบุคคลที่สาม.

2.6. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านใปยังต่างประเทศ

เนื่องจากลักษณะการดำเนินธุรกิจของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนย้ายออกไปนอกเขตแดนของประเทศของคุณ การยื่นสมัครขอวีซ่าหรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกโอนไปยังประเทศหรือหน่วยงานรัฐบาลที่ท่านได้สมัคร เราจะไม่ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่มีมีป้องกันความปลอดภัย

หากเราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่น ๆ ซึ่งกฎหมายที่บังคับใช้ไม่ได้มอบความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลในระดับเดียวกับเรา เราจะใช้มาตรการเพื่อความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เหมาะสม.

โดยการปฏิบัติตาม กฎบังคับขององค์กร (Binding Corporate rules) ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองเมื่อมีการโอนย้ายระหว่างประเทศภายในกลุ่ม

2.7. การใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเราไม่ต่างจากเว็บไซต์อื่น ๆ และใช้คุกกี้เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและทำให้การเรียกดูของท่านง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น คุกกี้สามารถช่วยให้เว็บไซต์จดจำท่านได้และในระหว่างการเยี่ยมชมครั้งต่อไป ท่านไม่จำเป็นต้องเลือกภาษาที่ต้องการอีก

ท่านสามารถปิดคุกกี้สำหรับเว็บไซต์ของเราบนหน้าการตั้งค่าในเบราเซอร์ของท่าน

 1. ทำให้ท่านสามารถควบคุมได้

เราต้องการให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ส่วนนี้คือการทำให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของท่าน ซึ่งมีดังต่อไปนี้

Access – การเข้าถึง

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้รับการยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีอยู่ในขณะนี้;

Rectify – แก้ไข

สิทธิในการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง;

Erase – ลบ

สิทธิในการลบข้อมูลของท่าน (อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่สิทธิเด็ดขาดและ บริษัท ไนท์ คอนซัลแทนท์ เวิลด์ ไวด์ จำกัด

อาจมีเหตุผลทางกฎหมายหรือเหตุผลที่ถูกต้องในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว);

Restrict – จำกัด

สิทธิ ในบางกรณี ในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน;

Object – คัดค้าน

สิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการตลาดทางตรงหรือในสถานการณ์อื่นใดที่

สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น;

Give instructions – ให้คำแนะนำ

การให้คำแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้องถึงสิทธิในการใช้ข้อมูลของท่านหลังจากที่ท่านเสียชีวิต

Withdraw – เพิกถอน

ท่านสามารถเพิกถอนการให้ความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อ สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่

ท่านได้ให้ความยินยอมโดยทำตามคำขอการเข้าถึงเนื้อหาที่อธิบายไว้ในถ้อยแถลงฉบับนี้ โปรดทราบว่า การเพิก

ถอนการให้ความยินยอมของท่าน หรือ การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในถ้อยแถลงเกี่ยวกับนโยบายความ

เป็นส่วนตัวฉบับนี้จะส่งผลต่อและอาจหยุดการดำเนินการบริการใด ๆ ที่ท่านที่ขอหรือที่ได้ลงทะเบียน;

ในการใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจำเป็นต้องติดต่อเราโดยตรงหรือผ่านหน้าข้อเสนอแนะและการ

ร้องเรียน (Feedback and Complaints) กรอกแบบฟอร์มคำขอแบบสั้น ๆ และเลือกหมวด “คำขอเกี่ยวกับข้อมูล

ส่วนบุคคล (Personal Data Request) ” ในช่อง “เหตุผลในการติดต่อ (Reason for contact)” นอกจากนี้ ท่าน

ยังสามารถใช้สิทธิดังกล่าวในการติดต่อกับคณะผู้แทนทางการทูตเมื่อสิทธิดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการยื่นสมัครขอ

วีซ่า/การเข้าเมือง;

คำขอทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

เมื่อส่งคำขอไปที่ บริษัท ไนท์ คอนซัลแทนท์ เวิลด์ ไวด์ จำกัด แล้ว เราจะส่งการยืนยันการยอมรับคำขอของท่าน และจะดำเนินการหรือส่งคำขอของท่านให้กับลูกค้าของเราโดยเร็ว

เราหรือพันธมิตรของเราอาจติดต่อมายังท่านเพื่อชี้แจงคำขอของท่าน หาข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อยืนยันตัวตนของท่านก่อนดำเนินการ.

ถ้าท่านรู้สึกว่าสิทธิของท่านได้รับผลกระทบ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเรา นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศของท่านหรือประเทศที่เกี่ยวข้อง

 1. โปรไฟล์

โปรไฟล์” หมายถึงรูปแบบใด ๆ ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติซึ่งประกอบด้วยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประเมินลักษณะส่วนบุคคลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์แง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลธรรมดาในที่ทำงาน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สุขภาพ, ความชอบส่วนบุคคล ความสนใจ ความน่าเชื่อถือ พฤติกรรม สถานที่ตั้ง หรือการเคลื่อนไหว

บริษัท ไนท์ คอนซัลแทนท์ เวิลด์ ไวด์ จำกัด จะไม่มีการทำโปรไฟล์ ผู้ควบคุมข้อมูลที่กล่าวมา (พันธมิตรของเราเช่น คณะผู้แทนทางการทูต) อาจใช้โปรไฟล์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรไฟล์ของลูกค้าที่อาจมี โปรดติดต่อคณะผู้แทนทางการทูตที่เกี่ยวข้อง

 1. ลิงก์สู่เว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ

หากเว็บไซต์ภายนอกขอข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน (เช่นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ) ข้อมูลที่ท่านระบุจะไม่อยู่ภายใต้ถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราขอแนะนำให้ท่านอ่านถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ.

เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจใด ๆ ที่มีลิงก์จากเว็บไซต์ของเรา ท่านจะทำสัญญากับธุรกิจนั้น ๆ (การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข) ไม่ใช่กับ บริษัท ไนท์ คอนซัลแทนท์ เวิลด์ ไวด์ จำกัด

 1. การเปลี่ยนแปลงในถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เราจะแก้ไขถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลล่าสุดและถูกต้อง แสดงให้เห็นถึงวิธีการและเหตุผลที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราฉบับปัจจุบันจะมีการโพสต์ไว้ในเว็บไซต์ของเราเสมอ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยวิธีการที่เหมาะสม

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา