รับทำวีซ่าเชียงใหม่ ขอคำปรึกษาฟรี | ทุกปัญหาวีซ่า เราช่วยคุณได้

Tourist Visa for Non-Thai ขั้นตอนการขอวีซ่าและใบรับรองการเข้าเมืองสำหรับผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย 2021

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

Tourist Visa for Non-Thai ขั้นตอนการขอวีซ่าและใบรับรองการเข้าเมืองสำหรับผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย 2021

ขั้นตอนการขอวีซ่าและใบรับรองการเข้าเมืองสำหรับผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย
(คนต่างชาติ) ที่ประสงค์จะเข้าประเทศไทยเพื่อจุดประสงค์ในการท่องเที่ยว

ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทย 
1. จัดเตรียมเอกสาร Apply ยื่นเอกสาร /ใบตรวจสุขภาพ/ใบโรงแรมกักตัว/ตั๋วเครื่องบิน/ ใบCOE
2. ยื่นสมัครวีซ่า รอผลอนุมัติ เมื่อไดัรับการอนุมัติ นำหนังสือเดินทางไปแสตมป์วีซ่าที่สถานทูต
3. เดินทางกับสายการบิน ที่สามารถเข้าประเทศไทยได้
4. เข้าโรงแรมกักตัว 14 วัน ที่จองไว้
5. พำนักในประเทศไทย ตามวีซ่าอนุมัติ

 

คุณสมบัติดังต่อไปนี้สำหรับผู้สมัครที่ต้องการขอวีซ่าท่องเที่ยว TR (Single Entry เท่านั้น)
– บุคคลที่ไม่ใช่คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว
– ผู้ที่ไม่ถือสัญชาติไทยที่มียอดเงินในบัญชีธนาคารไม่น้อยกว่า $ 17,000 หรือ 500,000 บาทในแต่ละเดือนในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา

 

1. ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดทางออนไลน์ท

2. สถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่จะตรวจสอบใบสมัคร หากผู้สมัครต้องใช้วีซ่าเจ้าหน้าที่วีซ่าจะแจ้งให้ผู้สมัครส่งเอกสารดังต่อไปนี้ทางไปรษณีย์ไปยังสถานเอกอัครราชทูต (ATTN: Visa Section) หรือสถานกงสุลใหญ่
2.1 หนังสือเดินทาง
2.2 รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทางสองรูป (2″ x 2″)
2.3 แบบฟอร์มการขอวีซ่า (ดาวน์โหลด) (หากผู้สมัครไม่มีวีซ่าไทยที่ถูกต้อง)
2.4 แบบฟอร์มประกาศ (ดาวน์โหลด)
2.5 ประกันสุขภาพรับประกันว่า บริษัท ประกันภัยจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลขั้นต่ำ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ที่เกิดขึ้นโดยผู้สมัครในประเทศไทยรวมถึงค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ผู้สมัครทำสัญญา COVID-19 (ประกันต้องครอบคลุม ตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศไทย)
2.6 การยืนยันการจองเขตกักกันรัฐทางเลือก (โปรดตรวจสอบรายชื่อโรงแรมกักกันรัฐทางเลือกที่ www.hsscovid.com หรือ www.thaiembdc.org/asq)
2.7 ซองส่งคืนและค่าธรรมเนียมวีซ่าด้วยตนเอง (ธนาณัติ – $ 40 สำหรับการเข้าครั้งเดียวเท่านั้น) หากผู้สมัครไม่มีวีซ่าที่ถูกต้อง
2.8 สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ยอดคงเหลือของแต่ละเดือนต้องมีไม่น้อยกว่า $ 17,000 หรือ 500,000 บาท)

3. ที่สนามบินขาออกผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติจะต้องแสดงตัว
3.1 “หนังสือรับรองการเข้าเมือง” ที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทย
3.2 “ใบรับรองสุขภาพ” แบบ Fit to Fly ออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
3.3 ประกันสุขภาพหรือจดหมายจากนายจ้างรับรองว่า บริษัท ประกันภัยหรือนายจ้างจะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลขั้นต่ำ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ที่เกิดขึ้นโดยผู้สมัครในประเทศไทยรวมถึงค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ผู้สมัครทำสัญญา COVID- 19 (ประกันต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศไทย); และ
3.4 ใบรับรองแพทย์พร้อมผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ระบุว่าตรวจไม่พบ COVID -19 ออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

 

4. เมื่อเดินทางเข้าประเทศไทย
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยระหว่างการระบาดของ COVID-19 จะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อขออนุญาตเข้าประเทศ:
4.1 COE และแบบฟอร์มการประกาศ
4.2 ใบรับรองแพทย์พร้อมผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการระบุว่าตรวจไม่พบ COVID -19 โดยใช้การทดสอบ RT-PCR ออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
4.3 ใบรับรองสุขภาพ Fit-to-fly / Fit-to-travel ที่ออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
4.4 ประกันสุขภาพหรือจดหมายจากนายจ้างที่รับประกันว่า บริษัท ประกันภัยหรือนายจ้างจะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลขั้นต่ำ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ที่เกิดขึ้นโดยผู้สมัครในประเทศไทยรวมถึงค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ผู้สมัครทำสัญญา COVID- 19 (ประกันต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย)

5. หากได้รับอนุญาตให้เข้าผู้เดินทางจะต้องผ่าน 14 วันของ Alternative State Quarantine

*** ผู้สมัครจะต้องจัดการกักกันรัฐทางเลือก (ASQ) 14 วันด้วยตนเองโดยออกค่าใช้จ่ายเอง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงรายชื่อโรงแรมที่ได้รับอนุญาต (ภาษาไทย) ได้ที่ http://hsscovid.com/ หรือเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ***

 

Visa and Certificate of Entry procedures for Non-Thai nationals wishing to enter Thailand for Tourism purposes

The following qualifications are for applicants who wish to apply for a Tourist visa TR (Single Entry only)
– Non-Thai nationals wishing to enter Thailand for Tourism purposes
– Non-Thai nationals with banking account balance no less than $17,000 or 500,000 baht each month for the last six month

 

1. At least 15 working days before the intended date of travel, the applicant must fill in the information and upload all required documents

2. The Royal Thai Embassy / Consulates-General will review the application. If the applicant requires a visa, the visa officer will inform the applicant to submit the following documents through mail to the Royal Thai Embassy (ATTN: Visa Section) or Royal Thai Consulate-General
2.1 Passport
2.2 Two passport-size photographs (2″x 2″)
2.3 Visa application form
2.4 Declaration form
2.5 Medical insurance guaranteeing that the insurance company will cover a minimum of 100,000 USD (or equivalent in other currencies) of medical costs incurred by the applicant in Thailand, including medical costs in the event that the applicant contracts COVID-19 (The insurance must cover the whole duration of stay in Thailand)
2.6 A confirmation of booking of Alternative State Quarantine (Please check the list of the alternative state quarantine hotels at www.hsscovid.com or www.thaiembdc.org/asq)
2.7 Self-addressed return envelope and visa fee (Money order – $40 for single entry only) if the applicant doesn’t have a valid visa
2.8 A copy of the bank statement for the last 6 months (the balance of each month must have no less than $17,000 or 500,000 baht)

3. At the departure airport, the approved applicant is required to present
3.1 A “Certificate of Entry” issued by The Royal Thai Embassy or the Royal Thai Consulates-General;
3.2 A “Health Certificate”, Fit to Fly, issued no more than 72 hours before departure.
3.3 Medical insurance or letter from employer guaranteeing that the insurance company or employer will cover a minimum of 100,000 US dollars (or equivalent in other currencies) of medical costs incurred by the applicant in Thailand, including medical costs in the event that applicant contracts COVID-19 (The insurance must cover the whole duration of stay in Thailand); and
3.4 A Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -19 is not detected, issued no more than 72 hours before departure

 

4. Upon entry to Thailand,
Travelers arriving in Thailand during the COVID-19 pandemic must present the following documents to be granted entry:
4.1 COE and Declaration Form
4.2 Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -19 is not detected, using RT-PCR test, issued no more than 72 hours before departure
4.3 Fit-to-fly/Fit-to-travel Health Certificate issued no more than 72 hours before departure
4.4 Medical insurance or letter from employer guaranteeing that the insurance company or employer will cover a minimum of 100,000 US dollars (or equivalent in other currencies) of medical costs incurred by the applicant in Thailand, including medical costs in the event that applicant contracts COVID-19 (The insurance must cover the whole duration of stay in Thailand)

5. If granted entry, traveler must go through 14 days of Alternative State Quarantine

*** The applicant must arrange their own 14-day Alternative State Quarantine (ASQ) at their own expenses. More information, including list of permitted hotels (in Thai) can be found here at http://hsscovid.com/ or Royal Thai Embassy’s website .

 

Credit : Royal Thai Embassy, Washington D.C.

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา