รับทำวีซ่าเชียงใหม่ ขอคำปรึกษาฟรี | ทุกปัญหาวีซ่า เราช่วยคุณได้

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

วีซ่านิวซีแลนด์ New Zealand Visa

รับทำวีซ่านิวซีแลนด์ New Zealand

รับทำวีซ่านิวซีแลนด์ วีซ่าท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน ประเทศนิวซีแลนด์

Tourist Visa -Visitor Visa Newzealand
เชียงใหม่รับทำวีซ่านิวซีแลนด์บริการให้คำปรึกษา แนะนำ การขอวีซ่านิวซีแลนด์ ประเภทวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยือนนิวซีแลนด์ (แฟน /เพื่อน/ครอบครัว) ในกลุ่มเชงเก้น (Schengen Visa) ประกอบด้วย 26 ประเทศ ในกลุ่มโซนยุโรป โดยระยะเวลาวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ หรือวีซ่าเยี่ยมเยือนนิวซีแลนด์ สูงสุด 90 วันต่อครั้ง/วีซ่า โดยอาจเข้า – ออกได้หลายครั้ง หากวีซ่ายังเหลืออยู่

หลักสำคัญในการสมัครวีซ่าท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน ประเทศนิวซีแลนด์
– ผู้สมัครต้องแสดงสถานะ การเงิน การงาน ความสัมพันธ์ในประเทศไทยที่ชัดเจน
– หากผู้สมัคร มีผู้สนับสนุน (Sponsor) เป็นผู้ออกค่าใช่จ่ายในการเดินทาง ต้องแสดงเอกสารความสัมพันธ์ให้ชัดเจน
– ทำตามเงื่อนไขในการสมัครประเภทวีซ่านั่นๆ อย่างเคร่งครัด
– ในกรณีที่ผู้สมัครมีผู้สนับสนุน (Sponsor) เป็นชาวต่างชาติ(แฟน) ต้องแสดงเอกสาร หลักฐานความสัมพันธ์ ที่น่าเชื่อถือในการพิจารณาต่อสถานทูต
– หนังสือเชิญ จากผู้สนับสนุน/ พลเมืองประเทศนั้น (Sponsor)
– ประกันการเดินทาง Travel Insurance

บริการของเรา Our Service
– ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
– การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสารและผู้สนับสนุน(Sponsor)
– ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
– การดำเนินขั้นตอนการขอใบเชิญจากผู้เชิญ(Invitation Letter)
– ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข
– การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
– การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)
– การแปลเอกสาร รับรองเอกสาร ประกันการเดินทาง จองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม
– การซ้อมสัมภาษณ์
– นัดหมายยื่นและติดตามผล 


รับทำวีซ่านิวซีแลนด์ วีซ่าคู่หมั้น-วีซ่าแต่งงาน – วีซ่าติดตามครอบครัวประเทศนิวซีแลนด์

(Spouse- Fiancée – Unmarried or same-sex partner-Settlement)
เชียงใหม่รับทำวีซ่าคู่หมั้นนิวซีแลนด์ เชียงใหม่รับทำวีซ่าแต่งงานนิวซีแลนด์เป็นวีซ่าการวางแผนใช้ชีวิตร่วมกับคู่สมรสชาวต่างชาติ การดำเนินการเอกสารต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและการนำเสนอเอกสารของผู้สมัครและคู่สมรสที่สมบูรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯ ที่พิจารณาเข้าใจถึงเจตนารมณ์ในการเดินทางเพื่อไปพำนักในประเทศของคู่สมรส ในการดำเนินการ ยื่นสมัครต่อสถานทูต ระยะเวลา ขั้นตอนการดำเนินการในแต่ละสถานทูต อาจแตกต่างกันไปในประเภทของวีซ่านั้นๆ ผู้สมัครต้องแน่ใจว่า การสมัครวีซ่านั้นถูกประเภทและทำตามเงื่อนไขการสมัครวีซ่าประเภทนั้นๆ ในบางประเภทวีซ่าผู้สมัคร ต้องดำเนินการ ไปตรวจสุขภาพ ขอใบรับรองความประพฤติ สอบวัดระดับภาษาและอาจต้องดำเนินการขอเอกสารจากทางหน่วยงานราชการของไทยจำนวนมาก

โปรดจำไว้ว่าเจ้าหน้าที่ต้องการรับเอกสารจากคุณที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง ตามเงื่อนไข โดยเอกสารของคุณและคู่สมรส จะต้องอธิบายสถานภาพคุณทั้งสองอย่างชัดเจน ปัญหาทุกอย่างจะต้องได้รับการอธิบายต่อทางเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ หากการสมัครวีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน ผู้สมัครพึงประสงค์ให้ประสบความสำเร็จในครั้งแรก ฉะนั้นการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและการวางแผนที่ดีต่อการ ดำเนินการยื่นเอกสารเข้าสถานทูต เรามุ่งมั่นการทำงานให้ลูกค้าทุกรายด้วยความตั้งใจ กับลูกค้าทุกท่าน

หลักสำคัญในการสมัครวีซ่านิวซีแลนด์

– ผู้สมัครและคู่สมรส ต้องแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ ที่น่าเชื่อถือได้
– คู่สมรส ต้องแสดงหลักฐาน การงาน การเงิน สถานะภาพความมั่นคงในประเทศคู่สมรสแสดงต่อเจ้าหน้าที่ฯสถานทูต
– ผู้สมัครต้องไป ขอใบรับรองความประพฤติ ตรวจสุขภาพ และอาจต้องสอบวัดความรู้ระดับภาษาของประเทศคู่สมรส
– หากต้องการนำบุตรติดตามผูสมัครไปพำนักในประเทศคู่สมรสด้วย ต้องตรวจสอบหลักฐานของบุตรอยู่ในเงื่อนไขสถานทูตทุกประการ
– ผู้สมัครจะต้องให้ข้อมูลโดยครบถ้วน เกี่ยวกับข้อมูลของการยื่นขอวีช่าในอดีต การปิดบังข้อมูลใดๆของท่านอาจมีผลให้ท่านไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สมัครควรยื่นใบสมัครขอวีซ่าที่สมบูรณ์ ชึ่งหมายถึงการให้ข้อมูลต่างๆพร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาที่สมบูรณ์มากที่สุด พร้อมกับใบสมัครของท่าน เพราะเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาและตัดสินจากเอกสารที่ยื่นไว้ในเบื้องต้น เท่านั้น

บริการของเรา Our Service
– ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
– ตรวจสอบสถานะ ข้อมูลเอกสารฝ่ายไทยและคู่สมรส
– การขอหนังสือรับรองความเป็นโสด หรือ หนังสืออนุญาตสมรส ยังภูมิลำเนาคู่สมรสพำนักหรือสถานทูตคู่สมรสในประเทศไทย
– การจดทะเบียนสมรสในไทย
– การแปลเอกสาร รับรองเอกสาร ประกันการเดินทาง
– การขอใบรับรองความประพฤติ การตรวจสุขภาพ
– การทดสอบหลักสูตรภาษา ระดับ A1
– การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
– การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)
– นัดหมายยื่นและติดตามผล

ประเภทวีซ่า
วีซ่าท่องเที่ยว

รายงานเอกสาร

1.Form INZ 1017

2.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมสำเนา

3.รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีอ่อน จำนวน 2 รูป

4.จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

5.หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรอง จากธนาคาร

6.ถ้าสมัครแบบครอบครัว จะต้องเตรียม ใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตรของบุตร พร้อมทั้งสำเนามาให้พร้อม

7.หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน

8.หลักฐานการจองที่พักหรือ โรงแรมในนิวซีแลนด์

ประเภทวีซ่า
วีซ่านักเรียน

รายงานเอกสาร

1.Form INZ 1012

2.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมสำเนา

3.รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีอ่อน จำนวน 2 รูป

4.เอกสารการศึกษาหรือผลการเรียนล่าสุด (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ

5.หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษา : ระบุหลักสูตร ค่าเรียน ระยะเวลาเรียน

6.หนังสือรับรองเรื่องที่พักในประเทศนิวซีแลนด์ (ถ้ามี)

7.ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านักเรียน เป็นจำนวนเงิน 8,550 บาท ชำระโดยเงินสด

8.หลักฐานการศึกษาหรือการทำงาน (ถ้าทำงานแล้ว) ฉบับภาษาอังกฤษตัวจริง

8.ตรวจสุขภาพ กรอกฟอร์มเอ็กซ์เรย์ INZ1096

9.Sponsor ฟอร์ม INZ 1014

ประเภทวีซ่า
วีซ่าทำงาน

รายงานเอกสาร

1.แบบฟอร์มวีซ่าแยกตามชนิด/ประเภทของงาน เช่น Global Impact Work Visa Application (INZ 1234), Working Holiday Scheme – Second Work Visa Application (INZ 1223) เป็นต้น

2.รูปถ่ายสีจํานวน 2 รูปสําหรับผู้สมัครทุกคนในใบสมัคร (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

3.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมสำเนา

4.หลักฐานที่แสดงว่านายจ้างได้รับอนุญาตจากกองตรวจคนเข้าเมืองให้ว่าจ้างชาวต่างชาติทํางาน (หากเกี่ยวข้อง) หรือ

จดหมายว่าจ้างเข้าทํางานจากนิวซีแลนด์

5.แบบฟอร์มสําหรับนายจ้าง (INZ 1113)

6.หลักฐานคุณวุฒิและประสบการณ์ทํางาน

7.หลักฐานการจดทะเบียนอาชีพเพื่อการประกอบอาชีพตามกฎหมายกําหนด

8.บฟอร์มสุขภาพทั่วไป General Medical Certificate (INZ1007) และ ฟอร์มเอ็กซ์เรย์ (INZ1096)

9.ใบตรวจประวัติอาชญากรรม จะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

ประเภทวีซ่า
วีซ่าติดตามคู่สมรส

รายงานเอกสาร

1.Form INZ 1198

2.รูปถ่ายสีจํานวน 2 รูปสําหรับผู้สมัครทุกคนในใบสมัคร (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

3.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมสำเนา

4.แบบฟอร์มความสัมพันธ์ INZ1146

5.หลักฐานที่แสดงสัญชาตินิวซีแลนด์(NZ citizenship) หรือสถานภาพของผู้มีถิ่นอาศัยในนิวซีแลนด์(NZ

residence) (คู่สมรสชาวนิวซีแลนด์)

6.หลักฐานการทํางานหรือที่แสดงว่ามีเงินเพียงพอที่จะสนับสนุนคู่สมรส (คู่สมรสชาวนิวซีแลนด์)

7.หลักฐานที่แสดงความสามารถในการให้ที่พักอาศัยแก่คู่สมรส (คู่สมรสชาวนิวซีแลนด์)

8.จดหมายสนับสนุนจากคู่สมรสชาวนิวซีแลนด์

9.หลักฐานของการอยู่ด้วยกันในความสัมพันธ์ที่แท้จริงและมั่นคง

10.ฟอร์มสุขภาพทั่วไป General Medical Certificate

(INZ1007) และ ฟอร์มเอ็กซ์เรย์ (INZ1096)

11.ใบรับรองด้านประวัติอาชญากรรม

สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่านิวซีแลนด์ VFS Visa Application Centre

40/41 (19D) ตึก ITF Tower ชั้น 19 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

info.inzbangkok@vfshelpline.com

www.visa.vfsglobal.com

 

**Work and holiday visa ต้องยื่นผ่าน www.immigration.govt.nz

เท่านั้น**

สถานทูต

ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

สถานเอกอัครราชทูต นิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย

ชั้น 14 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-654-3444

nzisbangkok@dol.govt.nz

www.mfat.govt.nz/

*ข้อมูลขั้นตอนรายละเอียด
วีซ่าอาจมีการเปลียนแปลงได้เสมอโปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่
เพื่ออัพเดทรายละเอียดอีกครั้ง

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา