รับทำวีซ่าเชียงใหม่ ขอคำปรึกษาฟรี | ทุกปัญหาวีซ่า เราช่วยคุณได้

วิธีการขอวีซ่าออสเตรเลีย Australia visa 2022

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

วิธีการขอวีซ่าออสเตรเลีย Australia visa 2022

วิธีการขอวีซ่าออสเตรเลีย Australia visa 2022

การขอวีซ่าออสเตรเลีย 2022

วีช่าท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาสั้นๆหรือเยี่ยมเยือนเพื่อนหรือญาติพี่น้อง ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพการงาน วีซ่าท่องเที่ยวนี้สามารถให้ท่านอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้นานที่สุดถึง 12 เดือน

การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว

ผู้สมัครจะต้องให้ข้อมูลโดยครบถ้วน เกี่ยวกับข้อมูลของการยื่นขอวีช่า การปิดบังข้อมูลใดๆของท่านอาจมีผลให้ท่านไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สมัครควรยื่นใบสมัครขอวีซ่าที่ สมบูรณ์ ชึ่งหมายถึงการให้ข้อมูลต่างๆพร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ที่สมบูรณ์มากที่สุดพร้อมกับใบสมัครของท่าน เพราะเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาและตัดสินจากเอกสารที่ยื่นไว้ในเบื้องต้นเท่านั้นในกรณีที่ต้องมีการสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะได้รับแจ้งถึงวันและเวลาที่จะมีการสัมภาษณ์ภายหลังการพิจารณาในเบื้องต้นการเตรียมเอกสารภายหลังการยื่นใบสมัคร ผู้สมัครอาจได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม หรือ สอบถามข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของท่าน รายการเอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณาที่ระบุไว้ต่อไปนี้เป็นเพียงรายการหลักเท่านั้น ผู้สมัครต้องยื่นสำเนาเอกสารที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ยกเว้นสุมุดเงินฝากที่จะต้องยื่นตัวจริง ท่านสามารถทำการรับรองสำเนาถูกต้องได้ที่สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC) หรือรับรองสำเนาจากที่ว่าการอำเภอ ในกรณีที่เอกสารต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย ท่านสามารถยื่นเอกสารตัวจริงและสำเนาเอกสาร ที่ชัดเจน 1 ชุด ซึ่งเจ้าหน้าที่จะคืนเอกสารต้นฉบับให้แก่ท่านหลังจากทำการรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

ใบสมัครขอวีซ่า

แบบฟอร์ม 48R/ 48RTHA สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว – กรอกเป็นภาษาอังกฤษ และลงนามโดยผู้สมัคร
ชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า(VAC) ที่ไม่สามารถขอรับคืนได้
หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) และสำเนาหน้าที่มีรูปและข้อมูลผู้สมัคร
ที่มีอายุครอบคลุมตลอดระยะเวลาทั้งหมดของการพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย หรืองอย่างน้อยมีอายุใช้การได้อีก 6 เดือน
รูปถ่ายปัจจุบันขนาดใช้ทำหนังสือเดินทาง 1 รูป
บัตรประชาชนไทย(สำหรับบุคคลสัญชาติไทย)
ทะเบียนบ้าน หลักฐานการประกอบอาชีพ และอื่นๆที่แสดงสถานะภาพทำงาน และความผูกพันของท่านในประเทศที่มีถิ่นที่อยู่อาศัย
ผู้สมัครที่จะเดินทางพร้อมญาติพี่น้องควรแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ดังกล่าวเช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน พร้อมข้อมูลหรือ เอกสารที่แสดงรายละเอียดของความสัมพันธ์นั้น เป็นต้น
ในกรณีที่มีผู้สนับสนุน/รับรองใบสมัครของท่านโปรดแสดงหลักฐานของความสัมพันธ์และสถานภาพทางการเงินผู้นั้น รวมหลักฐานการติดต่อ ระหว่างกัน เช่น จดหมายเชิญ อีเมล์ ค่าใช้จ่ายจากการติดต่อทางโทรศัพท์ รูปถ่าย และหลักฐานการโอนเงินในกรณีที่ได้ให้การดูแลด้านการเงิน
หลักฐานซึ่งแสดงว่า ท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอ หรือสามารถหาทุนทรัพย์เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวท่านเอง (และ สมาชิกในครอบครัวที่เดินทางพร้อมกับท่าน) ที่ครอบคลุมระยะเวลาที่แจ้งความจำนงว่าจะพำนักอยู่ หลักฐานดังกล่าว อาจได้แก่ สมุดบัญชี เงินฝากธนาคารฉบับปัจจุบัน ใบรับรองเงินฝากธนาคารซึ่งแสดงสถานภาพทางการเงินในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างน้อย ( เงินสด / บัตรเครดิต ไม่ถือว่าเป็นหลักฐานการเงินที่เพียงพอ ในกรณีที่ผู้สมัครใช้สมุดเงินฝากธนาคารเป็นหลักฐานการเงินจะต้องยื่นสมุดเงิน ฝาก(ฉบับจริง) ซึ่งทางสถานทูต จะส่งคืนภายหลังพร้อมกับหนังสือเดินทางของท่าน
ในกรณีที่ผู้สมัครประกอบอาชีพ ให้แสดงหลักฐานปัจจุบัน เช่นจดหมายต้นฉบับจากนายจ้างระบุถึงตำแหน่งหน้าที่การงาน ระยะเวลาทำงาน เงินเดือนรายได้ และระยะเวลาที่อนุญาติให้ลาพัก ผู้มีกิจการของตนเองโปรดแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ เช่น ทะเบียนการค้า ทะเบียนหุ้น และเอกสารที่แสดงให้เห็นว่ากิจการของท่านยังคงดำเนินอยู่
ผู้สมัครที่มีสถานภาพเป็นนักเรียนนักศึกษา ควรจะแสดงหลักฐานรับรองสถานภาพการศึกษาจากทางสถาบัน
ผู้สมัครไม่ควรทำการจองตั๋วเครื่องบินก่อนการอนุมัติวีซ่าเนื่องจากทางแผนกวีซ่าจะไม่สามารถเร่งการดำเนินการพิจารณาโดยใช้กำหนดการ เดินทางของท่านเป้นหลักเกณฑ์

การยื่นขอวีซ่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี

เอกสารยินยอมให้เดินทาง
เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรจากที่ว่าการอำเภอยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมาย ที่ไม่ได้เดินทางด้วย หรือ บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมายผู้ปกครองที่มิได้เดินทางพร้อมบุตร ลงนามการยินยอมโดยใช้แบบฟอร์ม 1229 (ใบอนุญาตยินยอมให้ บุตรผู้เยาว์เดินทาง) โดยลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย (AVAC)
ในบางกรณี อาจต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้:

 • ป.ค.14 ซึ่งแจ้งสถานะภาพของผู้ปกครองของผู้สมัครเพื่อการยืนยันสิทธิในการปกครองผู้เยาว์ หรือ
  หากผู้ปกครองได้ทำการหย่าร้าง ให้แนบสำเนารับรองบันทึกการหย่า ใบหย่า หรือ
  บันทึกคำสั่งจากศาลแปลี่ยนแปลงสิทธิการปกครอง

การตรวจสุขภาพ

ผู้สมัครทุกท่านต้องมีสุขภาพอยู่ในมารตรฐานที่กำหนดของการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี โดยทั่วไปไม่มีข้อกำหนดให้ผู้สมัครขอวีช่าท่องเที่ยวตรวจ สุขภาพ นอกจากในบางกรณี เช่น
ผู้ที่ประสงค์จะเข้าติดต่อกับหน่วยงานของโรงพยาบาล รวมถึงสถานพยาบาล ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม
ผู้สมัครที่มีอายุมากกว่า 75 ปี
ผู้สมัครที่มีอาการบ่งบอกว่าท่านอาจมีสุขภาพไม่แข็งแรงตามข้อกำหนดมาตรฐาน
ผู้สมัครที่ประสงค์จะอยู่ในประเทศออสเตรเลียนานกว่า 3 เดือน
ทางกระทรวงได้มีการใช้ระบบการตรวจและบันทึกผลแบบอีเล็คโทรนิค (E-Health) ซึ่งการตรวจสุขภาพจะทำได้ภายหลังการ ยื่นใบสมัครแล้วเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลใบสมัครของท่านจะจัดส่งจดหมายให้ดำเนินการตรวจสุขภาพ (Health Assessment) ทางอีเมล์ (e-mail) แฟกซ์ (fax) หรือ ทางไปรษณีย์ ระบุรายละเอียดและโค๊ดหมายเลขซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นเมื่อติดต่อทำการตรวจสุขภาพเพื่อการนำส่งผลการตรวจทางอีเล็คโทรนิค การตรวจสุขภาพนี้กระทำได้เฉพาะแพทย์และโรงพยาบาลที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น ดูรายนามแพทย์และโรงพยาบาลได้ที่เว็บไซด์ http://www.immi.gov.au/contacts/overseas/t/thailand/panel-doctors.htm

 • บริการของจากทาง Knight Visa Our Service
 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสารและผู้สนับสนุน(Sponsor)
 • ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
 • การดำเนินขั้นตอนการขอใบเชิญจากผู้เชิญ(Invitation Letter)
 • ตรวจสอบการแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข
 • การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
 • การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)
 • การแปลเอกสาร รับรองเอกสาร ประกันการเดินทาง จองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม
 • การซ้อมสัมภาษณ์
 • นัดหมายยื่นและติดตามผล

ระยะเวลาการสมัครขอวีซ่า

โดยทั่วไปผู้สมัครจะทราบผลการพิจารณาภายในระยะเวลา 5-7 วันทำการ นับจากวันยื่นใบสมัคร ในกรณีที่เอกสารประกอบการพิจารณาไม่สมบูรณ์ อาจทำให้ระยะเวลาการพิจารณาใบสมัครล่าช้ากว่าเดิม เช่น ในกรณีที่ผู้สมัครมีประวัติของการประพฤติมิชอบ หรือมีประวัติของการประกอบ อาชญากรรม หรือ เอกสารเกี่ยวกับสิทธิการปกครองบุตรผู้เยาว์ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ต้องตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ซึ่งผู้สมัครจะได้รับการแจ้งถึง สาเหตุของการล่าช้าหากต้องใช้เวลานานกว่า 7 วันทำการ (ตรวจสอบข้อมูลระยะเวลาพิจารณาจากเว็บไซต์ของสถานทูตในฤดูกาลท่องเที่ยว) ใบสมัครที่ส่งตามไปรษณ๊ย์จะใช้เวลานานกว่าอันเนื่องจากระบบวิธีในการรับ/ส่งทางไปรษณีย์ วีซ่าในหนังสือเดินทาง ด้วยระบบอันทันสมัยของประเทศออสเตรเลียท่านไม่จำเป็นต้องมีตราประทับอนุมัติวีซ่าในหนังสือเดินทางในการเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากระบบของวีซ่าเป็นรูปแบบอีเล็คโทรนิค เมื่อทำการเช็คอินกับสายการบิน เจ้าหน้าที่ของสายการบินจะแจ้งข้อมูลระบบอีเล็คโทรนิคว่าท่าน ได้รับการอนุมัติแล้ว โดยทางแผนกวีซ่าจะให้รายละเอียดของระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติแนบกับหนังสือเดินทางให้ทราบเป็นรายบุคคล การอนุมัตินี้เป็นข้อมูลของหนังสือเดินทางที่ท่านได้ยื่นให้แ ก่สถานทูต ฉะนั้นหากท่านได้ทำการเปลี่ยนหนังสือเดินทางโดยไม่ได้แจ้งแก่ทางแผนกวี ซ่าล่วงหน้าอาจทำให้ท่านมีปัญหาล่าช้าที่สนามบิน หรือไม่สามารถเดินทางได้

วีซ่าออสเตรเลีย คู่หมั้น แต่งงาน ติดตามครอบครัว ประเทศออสเตรเลีย

วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน เป็นวีซ่าการวางแผนใช้ชีวิตร่วมกับคู่สมรสชาวต่างชาติ การดำเนินการเอกสารต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและการนำเสนอเอกสารของผู้สมัครและคู่สมรสที่สมบูรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่พิจารณาเข้าใจถึงเจตนารมณ์ในการเดินทางเพื่อไปพำนักในประเทศของคู่สมรส ในการดำเนินการ ยื่นสมัครต่อสถานทูต ระยะเวลา ขั้นตอนการดำเนินการในแต่ละสถานทูตอาจแตกต่างกันไปในประเภทของวีซ่านั้นๆ ผู้สมัครต้องแน่ใจว่า การสมัครวีซ่านั้นถูกประเภทและทำตามเงื่อนไขการสมัครวีซ่าประเภทนั้นๆ ในบางประเภทวีซ่าผู้สมัครต้องดำเนินการ ไปตรวจสุขภาพ ขอใบรับรองความประพฤติ สอบวัดระดับภาษาและอาจต้องดำเนินการขอเอกสารจากทางหน่วยงานราชการของไทยจำนวนมาก

โปรดจำไว้ว่าเจ้าหน้าที่ต้องการรับเอกสารจากคุณที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง ตามเงื่อนไข โดยเอกสารของคุณและคู่สมรสจะต้องอธิบายสถานภาพคุณทั้งสองอย่างชัดเจน ปัญหาทุกอย่างจะต้องได้รับการอธิบายต่อทางเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ หากการสมัครวีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน ผู้สมัครพึงประสงค์ให้ประสบความสำเร็จในครั้งแรก ฉะนั้นการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและการวางแผนที่ดีต่อการ ดำเนินการยื่นเอกสารเข้าสถาน ทูต เรามุ่งมั่นการทำงานให้ลูกค้าทุกราย ด้วยความตั้งใจ กับลูกค้าทุกท่าน

หลักสำคัญในการสมัครวีซ่าประเทศออสเตรเลีย

 1. ผู้สมัครและคู่สมรส ต้องแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ ที่น่าเชื่อถือได้
 2. คู่สมรส ต้องแสดงหลักฐาน การงาน การเงิน สถานะภาพความมั่นคงในประเทศคู่สมรสแสดงต่อเจ้าหน้าที่ฯสถานทูต
 3. ผู้สมัครต้องไป ขอใบรับรองความประพฤติ ตรวจสุขภาพ และอาจต้องสอบวัดความรู้ระดับภาษาของประเทศคู่สมรส
 4. หากต้องการนำบุตรติดตามผูสมัครไปพำนัก ในประเทศคู่สมรสด้วย ต้องตรวจสอบหลักฐานของบุตรอยู่ในเงื่อนไข สถานทูตทุกประการ
 5. ผู้สมัครจะต้องให้ข้อมูลโดยครบถ้วน เกี่ยวกับข้อมูลของการยื่นขอวีช่าในอดีต การปิดบังข้อมูลใดๆของท่านอาจมีผลให้ท่านไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สมัครควรยื่นใบสมัครขอวีซ่าที่ สมบูรณ์
 6. การให้ข้อมูลต่างๆพร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาที่สมบูรณ์มากที่สุด พร้อมกับใบสมัครของท่าน เพราะเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาและตัดสินจากเอกสารที่ยื่นไว้ในเบื้องต้นเท่านั้น

บริการของ Knight Visa Our Service

– ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
– การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสารและผู้สนับสนุน(Sponsor)
– ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
– การดำเนินขั้นตอนการขอใบเชิญจากผู้เชิญ(Invitation Letter)
– ตรวจสอบการแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข
– การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
– การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)
– การแปลเอกสาร รับรองเอกสาร ประกันการเดินทาง จองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม
– การซ้อมสัมภาษณ์
– นัดหมายยื่นและติดตามผล

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา