รับทำวีซ่าเชียงใหม่ ขอคำปรึกษาฟรี | ทุกปัญหาวีซ่า เราช่วยคุณได้

วิธียื่นขอวีซ่าจีน ขั้นตอนการดำเนินการและประเภทวีซ่าปี2023

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

วิธียื่นขอวีซ่าจีน ขั้นตอนการดำเนินการและประเภทวีซ่าปี2023

วิธียื่นขอวีซ่าจีน ขั้นตอนการดำเนินการและประเภทวีซ่าปี2023

ตามประกาศจากประเทศจีน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป สถานทูตจีนจะรับยื่นคำร้องขอวีซ่าดังต่อไปนี้

 

  1.  ประเภทวีซ่า และกฎระเบียบการรับยื่นคำร้อง

     

1.) วีซ่า L

จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว

เอกสารหลัก: 

– เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และใบจองโรงแรม-ที่พัก กรณียื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบกลุ่ม กรุณายื่นเอกสาร หนังสือเชิญสำหรับวีซ่าแบบกลุ่ม (Invitation letter for Tourist Group)ที่ออกโดยบริษัท/หน่วยงานการท่องเที่ยวในประเทศจีนที่ได้รับการอนุญาต

 

2.) วีซ่า M

จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

เอกสารหลัก: 

– หนังสือเชิญที่ออกโดยบริษัท/หน่วยงานในประเทศจีน โดยต้องระบุข้อมูลผู้ติดต่อ และเบอร์มือถือของผู้ติดต่อ

 

3.) วีซ่า F

จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อกิจกรรมทางด้านการแลกเปลี่ยน เยี่ยมเยือน หรือกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องเชิงพาณิชย์

เอกสารหลัก: 

– หนังสือเชิญที่ออกโดยองค์กร/หน่วยงานในประเทศจีน

 

4.) วีซ่า Z 

จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อทำงาน

เอกสารหลัก: - หนังสือชี้แจงอนุญาตทำงานในประเทศจีนสำหรับชาวต่างชาติ(Notification Letter of Foreigner’s Work Permit in the People’s Republic of China)

 

5.) วีซ่า Q1, Q2

จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อเยี่ยมเยือนสมาชิกครอบครัวที่เป็นชาวจีนหรือชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของจีน โดยมีความสัมพันธ์อันได้แก่ คู่สมรส  พ่อแม่ พ่อแม่ของคู่สมรส ลูก คู่สมรสของลูก พี่น้อง ปู่ย่าตายาย หลานชายหลานสาว

เอกสารหลัก: 

- หนังสือเชิญจากสมาชิกของครอบครัวที่เป็นชาวจีนหรือชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของประเทศจีน

– เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้เชิญ

– สำเนาบัตรประชาชนจีน สำหรับผู้เชิญชาวจีน

– สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาบัตรอนุญาตถิ่นพำนักถาวร (Permanent Residence ID Card) สำหรับผู้เชิญชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของประเทศจีน

 

6.) วีซ่า S1, S2

จุดประสงค์: - เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อเยี่ยมเยือนสมาชิกในครอบครัวที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำงาน/เรียน หรือพำนักด้วยจุดประสงค์อื่นในประเทศจีน แบบระยะสั้น หรือระยะยาว โดยมีความสัมพันธ์อันได้แก่ คู่สมรส พ่อแม่ พ่อแม่ของคู่สมรส และลูกที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

– เดินทางเข้าจีนเพื่อจัดการกิจธุระส่วนตัว   

เอกสารหลัก: 

– หนังสือเชิญจากสมาชิกครอบครัวชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศจีน

– เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้เชิญ

– สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาใบอนุญาตพำนักอาศัย(Residence Permit)ของผู้เชิญ

– กรณีเดินทางเข้าจีนเพื่อจัดการกิจธุระส่วนตัว กรุณาแสดงเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่เจ้าหน้าที่กงสุลร้องขอ   

 

7.) วีซ่า X1, X2

จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อศึกษา แบบหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว

เอกสารหลักสำหรับวีซ่า X1: 

– Visa application for study in China(JW201/202) ทั้งฉบับจริงและสำเนา

- ใบตอบรับเข้าศึกษา (Admission Notice/Acceptance letter) ทั้งฉบับจริงและสำเนา

เอกสารหลักสำหรับวีซ่า X2: 

- ใบตอบรับเข้าศึกษา (Admission Notice/Acceptance letter) ทั้งฉบับจริงและสำเนา 

 

8.) วีซ่า J1, J2

จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อเข้าประจำการสำนักงานข่าวต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในจีน(วีซ่า J1) หรือนักข่าวที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศจีนระยะสั้นเพื่อการทำข่าว(วีซ่า J2)

เอกสารหลัก: 

– สำหรับวีซ่า J1 หนังสือชี้แจงเพื่อขอวีซ่าที่ออกโดย ฝ่ายข่าวของกระทรวงการต่างประเทศจีน และหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการจากสำนักข่าวหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครขอวีซ่า

– สำหรับวีซ่า J2 หนังสือชี้แจงเพื่อขอวีซ่าที่ออกโดย ฝ่ายข่าวของกระทรวงการต่างประเทศจีน หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการอนุญาต และหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการจากสำนักข่าวหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครขอวีซ่า

 

หมายเหตุ: โปรดติดต่อขอขั้นตอนการดำเนินการขอเอกสารกับฝ่ายข่าวของสถานทูต/สถานกงสุลจีนล่วงหน้า

 

9.) วีซ่า C

จุดประสงค์: สำหรับลูกเรือที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อปฏิบัติงานด้านการบริการ และการขนส่งทางเรือและเครื่องบิน

เอกสารหลัก: 

– หนังสือชี้แจงหรือหนังสือรับรองที่ออกโดยบริษัทการขนส่งต่างชาติ หรือหนังสือเชิญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศจีน

 

10.) วีซ่า D

จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อการตั้งถิ่นพำนักถาวร

เอกสารหลัก: 

– แบบฟอร์มยืนยันการตั้งถิ่นพำนักถาวรสำหรับชาวต่างชาติ(the Confirmation Form for Foreigners Permanent Residence Status) ที่ออกโดยกระทรวงความมั่นคงของประเทศจีน(Ministry of Public Security) ทั้งฉบับจริงและสำเนา

 

11.) วีซ่า G

จุดประสงค์: การเดินทางไปยังภูมิภาคหรือประเทศที่สามโดยผ่านประเทศจีน

เอกสารหลัก: 

– บัตรโดยสารเครื่องบิน/รถ/เรือแบบต่อเนื่อง โดยระบุวันที่เดินทางออกจากประเทศจีนไปยังภูมิภาคหรือประเทศที่สามเรียบร้อยแล้ว

 

12.) วีซ่า R

สำหรับชาวต่างชาติที่มีความสามารถระดับสูง หรือมีความสามารถเฉพาะทาง และเป็นที่ต้องการอย่างเร่งด่วนภายใต้ข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลจีน กรุณายื่นคำร้องพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อบังคับ

หมายเหตุ: เอกสารที่กล่าวข้างต้นทั้งหมดจะยังไม่รวมเอกสารพื้นฐาน

 

2. ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ

ผู้ที่ต้องการขอวีซ่าจีน(ไม่รวมผู้สมัครขอวีซ่าเขตปกครองพิเศษฮ่องกง และ มาเก๊า) กรุณากรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า และนัดหมายวัน-เวลายื่นคำร้องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://visaforchina.org เมื่อทำการนัดหมายเสร็จแล้ว กรุณาพิมพ์ใบยืนยันการนัดหมาย และแบบฟอร์มขอวีซ่า พร้อมทั้งเซ็นชื่อลงบนหน้ายืนยันของแบบฟอร์มขอวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือเดินทาง พร้อมเอกสารประกอบคำร้องมายื่นที่ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีนกรุงเทพฯ ตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย

สำหรับผู้สมัครที่เดินทางเข้าประเทศจีนด้วยจุดประสงค์ด้านมนุษยธรรม ได้แก่ เยี่ยมเยือนสมาชิกในครอบครัวที่มีอาการป่วยหนัก หรือจัดการงานศพของสมาชิกในครอบครัว หรือเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ กรุณาติดต่อศูนย์ฯวีซ่าจีนล่วงหน้าที่อีเมล์ bangkokcentre@visaforchina.org  

คำร้องของผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาหรือได้รับการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น สถานทูตจีนจะเป็นผู้ตัดสินโดยพิจารณาตามสถานการณ์จริงของผู้สมัคร

Credit : http://th.china-embassy.gov.cn/th/sgxw/202303/t20230313_11040067.htm

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา