รับทำวีซ่าเชียงใหม่ ขอคำปรึกษาฟรี | ทุกปัญหาวีซ่า เราช่วยคุณได้

เงื่อนไขการเดินทางเข้าฝรั่งเศส สำหรับผู้เดินทางจากประเทศไทย

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

เงื่อนไขการเดินทาง ฝรั่งเศส สำหรับผู้เดินทางจากประเทศไทย

เงื่อนไขการเดินทางเข้าฝรั่งเศส สำหรับผู้เดินทางจากประเทศไทย

เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสสำหรับผู้เดินทางจากประเทศไทย มีอะไรบ้าง?

1. ได้มีการพิจารณาการจัดกลุ่มประเทศตามตัวชี้วัดทางสาธารณสุข โดยที่ประเทศไทยยังคงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศสีส้ม (Amber list countries) กล่าวคือประเทศที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องของเชื้อไวรัสแต่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และไม่มีการระบาดของสายพันธุ์ที่น่ากังวล

2. ผู้เดินทางจากประเทศสีส้มที่ได้รับการฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การยาสหภาพยุโรป (European Medicines Agency : EMA) ครบจำนวนครั้งที่กำหนด และมีหลักฐานยืนยัน ได้รับข้อยกเว้นจากการบังคับใช้ข้อจำกัดการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส ไม่ต้องแสดงเหตุจำเป็นในการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส ไม่ต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ก่อนออกเดินทาง และเมื่อเดินทางถึงประเทศฝรั่งเศสแล้ว ไม่ต้องตรวจหาเชื้ออีกครั้ง และไม่ต้องกักตัวเป็นเวลา 7 วัน

3. ผู้เดินทางจากประเทศสีส้มที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก EMA ยังคงต้องแสดงเหตุจำเป็นในการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสตามรายการเหตุจำเป็น สำหรับกลุ่มประเทศสีส้ม รวมทั้งต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยวิธี RT-PCR มีผลเป็นลบ ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง (เที่ยวบินแรกจากประเทศต้นทางในกรณีที่ต้องแวะต่อเครื่องบิน) หรือผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยวิธี antigen test เป็นลบ ที่มีอายุไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ได้รับยกเว้นไม่ต้องแสดงผลการตรวจ

.

เมื่อเดินทางถึงประเทศฝรั่งเศสแล้ว อาจถูกสุ่มตรวจหาเชื้อโดยวิธี antigen test หรือตรวจทางชีวภาพ ต้องกักตัวเป็นเวลา 7 วัน ในกรณีจำเป็นอาจต้องแยกตัวในสถานที่ที่ทางการฝรั่งเศสกำหนด และเมื่อครบกำหนดการกักตัว 7 วันแล้ว จะต้องตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR อีกครั้ง

.

ช่วงโควิด- 19 ขอวีซ่าอย่างไร?

ผู้เดินทางควรศึกษาเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส ทั้งในส่วนของเหตุจำเป็นในการเดินทางและมาตรการป้องกันโรคที่ทางการฝรั่งเศสกำหนดให้เรียบร้อย ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่ากับ TLScontact

ปัจจุบัน ได้เปิดให้ผู้เดินทางทุกประเภทสามารถทำการนัดหมายยื่นคำร้องขอวีซ่ากับ TLScontact ได้แล้ว

วิธีการนัดหมายยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยกรอกข้อมูลและลงทะเบียนในเว็บไซต์ France-Visas

.

วัคซีนที่ประเทศฝรั่งเศสรับรองและมีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามอย่างไร?

ผู้เดินทางจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนต่อเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นเครื่องบินและต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หลักฐานการฉีดวัคซีนที่ใช้ได้ต้องรับรองว่าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ดังนี้

– หลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ไปแล้วอย่างน้อย 7 วัน สำหรับวัคซีนที่ต้องฉีด 2 ครั้ง ได้แก่ Pfizer, Moderna และ AstraZeneca

– หลังจากได้รับวัคซีนไปแล้วอย่างน้อย 28 วัน สำหรับวัคซีนที่ฉีดเพียงครั้งเดียว ได้แก่ Johnson & Johnson

– หลังจากได้รับวัคซีนไปแล้วอย่างน้อย 7 วัน สำหรับผู้ที่มีประวัติเคยติดเชื้อโควิด 19 มาก่อน โดยฉีดวัคซีนเพียงครั้งเดียว

● ตอนนี้ วัดซีนที่ได้รับอนุญาตจนถึงปัจจุบัน มี Comirnaty ,COVID-19 Vaccine Janssen, Spikevax และ Vaxzevria

รายการวัคซีนที่ EMA รับรองอาจมีการเปลี่ยนแปลง

.

ข้อกำหนดของใบรับรองสุขภาพ ?

A: ในประเทศฝรั่งเศส จะมีการออกบัตรรับรองสุขภาพ ให้แก่ผู้ที่มีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นลบ หรือผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การยาสหภาพยุโรป (EMA) หรือ วัคซีนเทียบเท่า ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด

เพื่อให้ความสะดวกแก่การพำนักในประเทศฝรั่งเศสของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่ใช่พลเมืองสหภาพยุโรปและนักศึกษาต่างชาติได้มีการกำหนดวิธีดำเนินการ 2 แบบขึ้นโดยเฉพาะเพื่อขอรับ QR code เพื่อใช้เป็นบัตรรับรองสุขภาพ (passe sanitaire) เทียบเท่าการฉีดวัคซีนที่สามารถใช้ได้ในประเทศฝรั่งเศส

ผู้ขอบัตรรับรองสุขภาพเทียบเท่าการฉีดวัคซีนจะต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

▷ ผู้ขอบัตรรับรองสุขภาพต้องมีอายุ 12 ปี 2 เดือนขึ้นไป ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ผู้ที่มีอายุต่ำกว่าอายุดังกล่าว ได้รับยกเว้นไม่ต้องใช้บัตรรับรองสุขภาพ

▷ ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การยาสหภาพยุโรป (European Medicines Agency : EMA) หรือวัคซีนเทียบเท่า* แล้วเป็นเวลาดังนี้

* ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนมากกว่า 4 สัปดาห์ หลังจากได้รับวัคซีนที่ฉีดเพียงครั้งเดียว ได้แก่ Johnson & Johnson

* ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนมากกว่า 7 วัน หลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 สำหรับวัคซีนที่ต้องฉีด 2 ครั้ง ได้แก่ Pfizer, Moderna และ AstraZeneca

* ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนมากกว่า 7 วัน หลังจากได้รับวัคซีนในกรณีเป็นผู้ที่หายจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยฉีดวัคซีนเพียงครั้งเดียว

* ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนมากกว่า 7 วัน หลังจากได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นชนิด mRNA (Moderna หรือ Pfizer) ต่อจากวัคซีนที่ฉีดครบ 2 เข็ม ซึ่งเป็นวัคซีนที่องค์การอนามัยโลกอนุมัติให้ใช้ได้ในกรณีฉุกเฉิน (Sinovac/Coronavac หรือ Sinopharm/BBIB-PVeroCells)

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา