รับทำวีซ่าเชียงใหม่ ขอคำปรึกษาฟรี | ทุกปัญหาวีซ่า เราช่วยคุณได้

ข้อแนะนำสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางมาสหราชอาณาจักร

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

ข้อแนะนำสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางมาสหราชอาณาจักร

 – ข้อแนะนำสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางมาสหราชอาณาจักร
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

การเตรียมตัวเดินทางจากประเทศไทยเข้าสหราชอาณาจักร
ก่อนเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร
ตรวจสอบวีซ่า
Vaccine Certificate (ภาษาอังกฤษ) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
สำหรับผู้ที่ฉีดวัดชีนครบโดส ให้จองและชำระค่าตรวจโควิดแบบ Lateral Flow Test (Antigen Test Kit: ATK) หรือ RT – PCR day 2 (ต้องจอง
ผ่านเว็บไซต์ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ที่ https:/www.gov.uk/find-travel-test-provider) กรณีเด็กอายุไม่เกิน 4 ปี ไม่ต้องจองูชุดูตรวจโควิด และ
เด็กอายุ 5 – 17 ปีให้ปฏิบัติเหมือนผู้ที่ฉีดวัดซีนครบโดสตามรายละเอียดข้างต้นและไม่ต้องตรวจ RT – PCR ก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบ
กับสายการบินโดยตรงด้วยว่ามีมาตรการเพิ่มเติมที่กำหนดให้ผู้โดยสารต้องตรวจก่อนขึ้นเครื่องหรือไม่
สำหรับผู้ที่อายุ 18 ปี ขึ้นไป และยังไม่ได้ฉีดวัดซีนหรือฉีดไม่ครบโดส ต้องจองตรวจ RT – PCR ในวันที่ 2 และ 8 ที่เดินทางถึง (ต้องจองผ่าน
เว็บไซตั้ของรัฐบาล สหราชอาณาจักร ที่ https://www.gov.uk/find-travel-test-provider) และตรวจ RT – PCR ก่อนเดินทาง 2 วัน โดยนำใบรับรอง
ผลการตรวจยื่นตอนเช็คอินกับสายการบิน
กรอก Passenger Locator Form ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทางถึงสหราชอาณาจักร ผ่านเวบไซต์ https:/www.gov.uk/guidance/travel-to-
england-from-another-country-during-coronavirus-covid-19 โดยกรอก Reference Code ที่ได้รับจากการจองตรวจโควิดไปด้วย
ขั้นตอนเมื่อเดินทางถึงสหราชอาณาจักร
ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสให้นำชุดตรวจโควิดที่สั่งจองล่วงหน้า ตรวจหาเชื้อในวันที่เดินทางถึงได้ทันที หรือไม่เกินวันที่ 2 ของการเดินทาง
ถึง หากผลเป็นลบ ไม่ต้องกักตัวในที่พักอาศัย
ผู้ที่ฉีดวัดซีนไม่ครบโดสต้องกักตัวในที่พักอาศัย 10 วัน ให้นำชุดตรวจโควิดที่สั่งจองล่วงหน้าตรวจหาเชื้อในวันที่ 2 และ 8 ของการ
เดินทางถึง หากผลเป็นลบทั้งสองครั้ง ไม่จำเป็นต้องกักตัวในที่พักอาศัยต่อจนครบ 10 วัน
การปฏิบัติตัวหากพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19
NHS เป็นระบบสาธารณสุขกลางของสหราชอาณาจักรที่ให้การรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ร.พ.เอกชนไม่รับรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หากผลตรวจเป็นบวกขอแนะนำให้แจ้งผลตรวจถึง NHS ดังนี้
1. กรณีที่ตรวจ RT-PCR Home Test Kit ของ NHS โดยตรง ปกติจะได้รับผลภายใน 24-48 ชั่วโมง โดย NHS จะมีอีเมลแจ้ ง
ข้อแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ที่ต้องปฏิบัติในกรณีที่ผลเป็นบวก รวมทั้งขอความร่วมมือให้ผู้ติดเชื้อฯ กรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้า
ระบบ NHS โดยตรง หลังจากนั้น NHS จะส่งอีเมลแจ้งขั้นตอนการดูแลรักษาตนเอง หากอาการไม่ทุเลาลงให้ติดต่อสายด่วน
NHS 111
2. กรณีที่ตรวจ Antigen Test Kit (ATK) Home Kit ของ NHS เมื่อพบว่าผลเป็นบวกให้รายงานผลที่
https:/www.gov.uk/report-covid 19-result ซึ่งจะมีอีเมลแนะนำให้สั่งชุดตรวจ RT-PCR มาตรวจซ้ำเพื่อยืนยันว่าติดเชื้อ
หากผล RT -PCR ที่ตรวจซ้ำยืนยันว่าติดเชื้อ NHS จะดำเนินการเหมือนผู้ที่ตรวจ RT-PCR Home Test Kit ในข้อ 1
3. กรณีที่ตรวจกับศูนย์ตรวจ Private GP ศูนย์ตรวจจะแจ้งผลให้กับผู้ตรวจภายใน 24-48 ชั่วโมงทางอีเมลหรือข้อความผ่าน
หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมแจ้งขั้นตอนการกรอกข้อมูลกับ NHS และคำแนะนำในการดูแลรักษาตนเอง หากอาการไม่ทุเลาลงให้
ติดต่อสายด่วน NHS 111
กักตัวในที่พักอาศัยเป็นเวลา 5 – 10 วัน และตรวจ ATK ในวันที่ 5 และ 6 ของการกักตัว หากผลตรวจเป็นลบ สามารถยุติการ
กักตัวได้โดยไม่จำเป็นต้องกักตัวจนครบ 10 วัน หากผลตรวจยังเป็นบวกต้องกักตัวให้ครบ 10 วัน โดยต้องตรวจ RT – PCR เพื่อ
ยืนยันผลอีกครั้งก่อนสิ้นสุดการกักตัว
โดยที่ปัจจุบันผู้ติดเชื้อจะไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรง NHS แนะนำให้ทานยารักษาตามอาการ ซึ่ง NHS อนุญาตให้ออกไปซื้อ
อาหารและยาได้ หากไม่มีผู้อาศัยอยู่ด้วย หรือไม่สามารถสั่งออนไลน์ได้ ทั้งนี้ ต้องสวมหน้ากากอนามัยให้มิดชิดก่นออกจากที่กักตัว
หากรู้สึกมีอาการมากขึ้น ขอให้ติดต่อสายด่วน NHS 111 ให้บริการ 24 ชั่วโมง เพื่อขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หากได้รับ
การประเมินว่า อาการรุนแรง NHS จะส่งรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่มาวินิจฉัยอาการโดยละเอียด และนำตัวไปรักษาใน ร.พ. ใน
เครือของ NHS กรณีอาการไม่รุนแรงเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำเรื่องการรักษาตัว โดยไม่นำตัวไป ร.พ.
สั่งชุดตรวจ Lateral flow ที่ https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/ regular-rapid-coronavirus-tests-if-you-do-not-have-symptoms/
สังชุดตรวจ RT PCR ที่ https:/ / www.gov.uk/get-coronavirus-test
การเตรียมตัวเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับผู้ที่หายจากการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19
สามรถเดินทางได้เมื่อหายแล้วอย่างน้อย 14 วัน
หลังจากที่กักตัวตามที่ NHS กำหนดไว้ 5-10 วัน ให้นำเอกสารหรืออีเมลที่แจ้งผลการติดเชื้อครั้งแรก และผลการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ล่าสุด
ที่ตรวจหลังจากครบกำหนดกักตัวแล้วไปติดต่อแพทย์ (GP) หรือ Private GP เพื่อขอรับ Recovery Letter/Certificate (สามารถใช้ search
engine ค้นหา contact GP for a COVID Recovery Letter/Certificate) เพื่อยืนยันว่า ได้หายจากการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 แล้ว (Recovery
Letter/Certificate จะต้องออกโดยแพทย์เท่านั้น)
ตรวจ R – PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หากผลตรวจยังเป็นบวกหลังจากที่หายมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน ให้ยื่น Recovery Letter/Certificate
พร้อมผลตรวจต่อสายการบิน โปรดตรวจสอบกับสายการบินโดยตรงด้วยว่ามีมาตรการเพิ่มเติมอื่นใดหรือไม่
ลงทะเบียนขอ Thailand Pass ที่ https://tp.consular.go.th/ (ผู้ที่ฉีดวัดซีนครบโดสสามารถขอเข้าไทยแบบู Alternative Quarantine (AQ) 7 วัน
หรือ Sandbox สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนไม่ครบโดสต้องขอเข้าไทยแบบ AQ 10 วัน) ขอให้เตรียมเอกสารต่อไปนี้ให้พร้อมก่อนลงทะเบียน (1)
หนังสือเดินทาง (2 ใบเสร็จการจองโรงแรมที่รวมรถรับที่สนามบินและการตรวจ RT – PCR ที่ไทยจำนวน 2 ครั้ง (หากเดินทางเข้า Sandbox
จองตรวจ RT-PCR ได้ที่ https://www.thailandpsas.com/ ทั้งนี้ การอนุมัติ Thailand Pass ดำเนินการโดยหน่วยงานกลางในไทยใช้เวลา 5-7
วันทำการ (ไม่นับวันหยุดราชการ) จึงควรเผื่อเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ด้วย
สามารถดูรายละเอียดสำหรับขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน https://bit.ly/3Fhwiv9

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา